اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
سردبیر: دکتر محمد باقر قالیباف
شاپا چاپی: ۲۴۷۶-۳۱۳۶
شاپا آنلاین: ۲۴۷۶-۳۱۴۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی -پژوهشی

لیست داوران منتصب این شماره

 • احسان لشگری تفرشی
 • حسین ربیعی
 • حسین مختاری هشی
 • روح اله اسدی
 • ریحانه صالح آبادی
 • علی رضایی مقدم
 • علی صادقی
 • علی ولیقلی زاده
 • مجتبی صادقی
 • محسن جان پرور
 • محمدحسن صنعتی
 • مرتضی قورچی
 • مريم رحماني
 • مصطفی قادری حاجت
 • نسرین خانیها

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره