با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

3 دانشیار گروه علوم سیاسی واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

4 استادیار گروه علوم سیاسی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران سوریه از سال 2011، بحران آوارگان است. از ابتدای این بحران بیش از شش میلیون نفر از مردم این کشور در بسیاری از کشورها از جمله در کشورهای همسایه سوریه و سایر مناطق دنیا آواره شده‌اند. هدف اصلی در این تحقیق تبیین پیامدهای بحران آوارگان سوریه بر کشورهای میزبان است و این سوال را مطرح کرده است که مهم‌ترین تاثیرات امنیتی بحران آوارگان سوری بر کشورهای مقصد در سال‌های 2023-2011 چیست؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و در قالب سطوح تحلیل امنیت این موضوع را بررسی کرده است . یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آوارگان سوریه در سطوح سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر امنیت کشورهای مقصد تاثیرگذار بوده‌اند. مهم‌ترین تاثیرات در سطح سیاسی و نظامی شکل‌دهی به زمینه‌های همکاری بین ترکیه و اروپا، اختلاف بین کشورهای عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا، نگرش منفی شهروندان کشورهای پذیرنده نسبت به آوارگان و گسترش تفکرات تروریستی بوده است. مهم‌ترین تاثیرات اقتصادی تحمیل هزینه‌ها، ایجاد چالش بر اقتصاد داخلی کشورها و کاهش شاخص‌های اقتصادی کشورهای مقصد بوده است. مهم‌ترین تاثیرات اجتماعی آوارگان بر کشورهای مقصد دامن زدن به اختلافات فرهنگی – هویتی بوده است. در نهایت در سطح زیست محیطی نیز آوارگان منابع آبی، زیرساختی و افزایش آلودگی‌های محیطی را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image