با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

 دریافت فرم تعهد نامه

دریافت فرم تعارض منافع

  1. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به‌عنوان نویسندة عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندة عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
  2. مقالات ارسالی با قلم B Lotus و حداکثر در 20 صفحه و 5 هزار کلمه باشد و از طریق سایت اینترنتی مجله به نشانی http://jm.um.ac.ir/index.php/pg/index  ارسال شود.
  3. شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA و تماماً به لاتین و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (میرحیدر، 1386: 22) ترجمه صحیح (Mirhaydar,2007:22). . همچنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر با ترجمه دقیق و در انتها در داخل کروشه [In Persian] ذکر شده باشد.
  1. Bahreini, S.H. (1998). Urban design process. Iran,Tehran: University Press ]In Persian[.

سال منابع فارسی لاتین شده، به میلادی برابر تغییر یابد

 

 

 

 

 

  1. حتما: واژه In Persian در پایان منابع فارسی لاتین شده نوشته شود

    Mohammadzadeh, Y. (1989). Beginning of urbanization in Iran. Iran, Tehran:. Center of Academic Publication ]In Persian[.

 

 

مرجع های انگلیسی:

  1. Cohen, S.B., (1991). Global Geopolitical change in the post- cold war  era. Annals of Association Of American Geographers, 81 (4), 551-580.
  2.  در تنظیم جداول، نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف­ـ اطلاعات جداول نباید به­صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای سیاسی باشند.

بـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج ـ تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با  کیفیت مناسب تهیه شده باشند. (در صورت نیاز به چاپ رنگی نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود(.

12. مقالات دریافت ‌شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرآیند داوری علمی قرار گرفته و رأی نهایی درخصوص پذیرش یا رد آن توسط هیأت تحریریه صادر می‌شود.

13.  فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

14. مسئولیت صحت و سقم  مطالب مقاله به‌ لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می‌باشد.

جدول1. اندازه و نوع قلم همراه با توضیحات مربوط به بخشهای مختلف مقاله

 

 

توضیحات

عنوان

13 بی لوتوس تیره

 

نویسندگان+مشخصات

10 بی لوتوس تیره

مشخصات نویسنده:( سمت دانشگاهی، نام دانشگاه، شهر،کشور)

ایمیل نویسنده یا نویسندگان

10 times new roman

 

متن چکیده

12بی لوتوس ساده

 

متن مقاله

13بی لوتوس

 

تیترهای اصلی

13بی لوتوس تیره

 

ارجاع های درون متنی به انگلیسی

11 times new roman

(نام نویسنده، سال: صفحه)

عنوان نقشه ، شکل و نمودار+ منبع در زیر تصویر

12بی لوتوس تیره

 

عنوان جدول بالای جدول منبع جدول در زیر جدول

12بی لوتوس تیره

 

مطالب داخل جدول

10بی لوتوس ساده

 

کتابنامه

11 times new roman

(تمام ارجاع ها به انگلیسی برگردانده شده و برای مرجع های فارسی عبارت(in persian) در انتها افزوده شود)