با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت / سازمان

ابراهیم

احمدی

ebrahimahmadi1365@yahoo.com

شهید بهشتی

سید عباس

احمدی

abbas_ahmadi@ut.ac.ir

استادیار

روح اله

اسدی

asadir@ferdowsi.um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

روح اللّه

اسلامی

hafez.eslami@gmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

حسین

اصغری ثانی

hasgharisani@gmail.com

میراث

رسول

افضلی

rafzali@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

علی

امیری

aliamiri5620@yahoo.com

دانشگاه لرستان

محمد تقی

ایمان پور

mimanpour@hotmail.com

فردوسی مشهد

احمد

بخشی

ahmadbakhshi@gmail.com

دانشگاه بیرجند

چمران

بویه

ch.buye@hotmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

محسن

جان پرور

janparvar@um.ac.ir

فردوسی مشهد

رضا

جنیدی

rj.ir2013@gmail.com

دانشگاه امام حسین (ع)

نرگس

حجی پناه

hajipanah.narges@mail.um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

رضا

حسین پور پویان

rhpouyan@gmail.com

استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالحسن

حسین زاده

hoseinzadeh3000@yahoo.com

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد رضا

حسین نژاد

hoseinpour2020@chmail.ir

دانشگاه بینالود مشهد

جهانگیر

حیدری

jahanheydari@yahoo.com

دانشگاه خوارزمی تهران

اکبر

حیدری تاشه کبود

heydariakbar@um.ac.ir

فردوسی مشهد

طهمورث

حیدری موصلو

tahmores_heidari@yahoo.com

دانشگاه تهران

نسرین

خانیها

nasrin.khaniha@yahoo.com

تهران

محسن

خلیلی

khalilim@um.ac.ir

فردوسی مشهد

علی اکبر

دبیری

a.a.dabiri.1365@gmail.com

دانشگاه تربیت مدرس

حسین

ربیعی

hosseinrabiei@hotmail.com

دانشگاه خورازمی

حسن

رحیمی

rahimi_vien@yahoo.com

دانشگاه تربیت مدرس تهران

مجید

رسولی

m.rasouli418@yahoo.com

دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی

رشیدی

mostafarashidi@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

محمد جواد

رنجکش

ranjkesh@um.ac.ir

فردوسی مشهد

ابراهیم

رومینا

eroomina@yahoo.com

دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیّد هادی

زرقانی

h-zarghani@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

حمدالله

سجاسی قیداری

ssojasi@yahoo.com

دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا

سمیعی اصفهانی

asamiei@yu.ac.ir

یاسوج

طاهره

صادقلو

tsadeghloo@yahoo.com

داشگاه فردوسی مشهد

علی

صادقی

sadeghi173@yahoo.com

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران

وحید

صادقی

vahidsadeghi86@yahoo.com

دانشگاه فردوسی مشهد

علی

صادقی

sadeghi173@yahoo.com

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران

ریحانه

صالح آبادی

reyhane.salehabadi@gmail.com

تربیت مدرس

حسن

صدرانیا

h.sadrania@gmail.com

دانشگاه خوارزمی

محمدحسن

صنعتی

msanati104@gmail.com

دانشگاه تهران

عطاءالله

عبدی

ataabdi@gmail.com

دانشگاه خوارزمی

سهراب

عسگری

sohrabasgari@yahoo.com

پیام نور ؛ اراک

عمران

علیزاده

biopolitic2000@gmail.com

دانشگاه رشت

مرتضی

فیروزی

morteza.mine@gmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

مصطفی

قادری حاجت

mghaderi4@gmail.com

دانشگاه تربیت مدرس

ریباز

قربانی نژاد

rebazghorbani@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ریباز

قربانی نژاد

rebazghorbani@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

مرتضی

قورچی

mghourchi@gmail.com

تهران

مراد

کاویانی راد

kaviani75@yahoo.com

خوارزمی

وحید

کیانی

kiyani.vahid@gmail.com

دانشگاه بیرجند

نجم الدین

گیلانی

ngilani58@gmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

احسان

لشگری تفرشی

ehsanlashgari80@yahoo.com

دانشگاه یزد

علی

محمدپور

mohamadpor1976@yahoo.com

تهران

حسین

محمدیان

mohamadianho@yahoo.com

خوارزمی

اسکندر

مرادی

eskandar.moradi@gmail.com

دانشگاه کردستان واحد سنندج

حجت

میان آبادی

hmianabadi@modares.ac.ir

 

میثم

میرزائی تبار

m.mirzaeitabar@gmail.com

مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس تهران

یحیی

میرشکاران

yahyamirshekaran@yahoo.com

دانشگاه علوم انتظامی امین

حمیدرضا

نصرتی

hamid.r.nosrati@gmail.com

شهید بهشتی

محسن

نوغانی

mohsennoghani@yahoo.com

دانشگاه فردوسی مشهد

محمود

واثق

mahmoodvasegh@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

علی

ولیقلی زاده

agholizadeh24@gmail.com

دانشگاه مراغه

هادی

ویسی

hadiveicy@yahoo.com

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

کیومرث

یزدان پناه

kyazdanpanah@ut.ac.ir

دانشگاه تهران