با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
 1. ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه. 
 2.  اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
 3. عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
 4. ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله
 5. بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله
  در این مرحله دو حالت ممکن است:
  الف. درصورت رد مقاله توسط حداقل 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
  ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت داده می‌شود.
 6. ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)
 7. ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
 8. ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله
 9. تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه
 10.  در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش مقاله به مرحله بعدی ارسال می‌شود.
 11.  نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغ چهار میلیون ریال جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز کنند.
 12.  مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله مطلع خواهند شد، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 20 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4تا 6 ماه می‌باشد.

1.	ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه. نویسندگان باید مبلغ یک میلیون ریال جهت هزینه بازبینی اولیه واریز به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه نمایند. 2.	 اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی 3.	عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود) 4.	ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله 5.	بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله در این مرحله دو حالت ممکن است: الف. درصورت رد مقاله توسط حداقل 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود. ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت داده می‌شود. 6.	ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته) 7.	ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله 8.	ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله 9.	تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه 10.	 در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش مقاله به مرحله بعدی ارسال می‌شود. 11.	 نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغ دومیلیون و پانصد هزار ریال جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز کنند. 12.	 مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد. لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله مطلع خواهند شد، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 6 تا 8 ماه می‌باشد.