با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای سیاسی با هدف غنی‌سازی این حوزه مطالعاتی، به دنبال فراهم نمودن مجالی برای نویسندگان و پژوهشگران در حوزه

جغرافیای سیاسی

ژئوپلیتیک

علوم سیاسی

و سایر تخصص‌های مرتبط است تا با بازتعریف مفاهیم این حوزه از چشم‌اندازهای جدید، فصلنامه را در بازاندیشی و گسترش ادبیات تخصصی آن مدد نماید. ازاینرو این نشریه از زمان تاسیس درسال 1395با امتیاز علمی- پژوهشی، تلاش نموده تا با انتشار مقالات حاوی ایده‌های نو مرتبط با جغرافیای سیاسی با رویکردی بین‌رشته‌ای، بعنوان مرجع مهم و معتبری برای متخصصان و محققان در حوزۀ مطالعات جغرافیای سیاسی، مستندات علمی و موثقی را دراختیار قرار داده و در پیشبرد ابداعات علمی، رفع ابهامات تخصصی، گشایش زمینه‌های بکر پژوهشی و همچنین آشنانمودن علاقمندان با حوزه پژوهش‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سهیم گردد.بنابراین دست اندرکاران مجله از ارسال مقالات در قالب ساختار مقالات علمی- پژوهشی استقبال نموده و گسترش قلمرو موضوعی مجله در عرصه بین الملل را با هدف در اختیار قرار دادن یافته پژوهشی محققین داخلی به خارج از کشور و بهره‌‌مندی از آخرین نتایج و دستاوردهای پژوهشی محققین خارج از کشور، در چشم انداز آینده آن مد نظر قرار خواهند داد.