با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Doi:org/10.22067/pg.v5i4.89374

چکیده

تاکنون نظریه‌های گوناگونی در رشته جغرافیای سیاسی و شاخه مکمل آن، ژئوپلیتیک، از سوی متفکران جهانی‌اندیش مطرح شده‌است. بنادر، که از مولفه‌های سیاسی-فضایی کشورهای ساحلی با نقش ژئواکونومیک دروازه‌ای و ژئواستراتژیک دفاعی-نظامی‌محسوب می‌شوند، به عنوان ارتباط‌دهنده دو پهنه جغرافیایی خشکی و دریا همواره مورد توجه این‌ اندیشمندان قرار گرفته‌اند. با این وجود، نظریه مجزایی از سوی آنها با مرکزیت بنادر در بازی قدرتها مطرح نشده‌است. از این رو ما در این پژوهش سعی کرده‌ایم ضمن بررسی نقش بنادر در نظریه‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، نظریه «قدرت بندری» را در مقابل قدرت بری و بحری پیشین مطرح سازیم. از این رو، این دو مبحث هدف اصلی ما را در این پژوهش تشکیل می‌دهد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های بنیادی و نظری بوده و اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه‌ای و با‌ استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه‌های معتبر و یا مرجع به دست آمده ‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نظم ژئوپلیتیک جهانی قرن بیست و یکم از قدرت بری و قدرت بحری به سوی قدرت بندری در حرکت ‌است و در آینده کشوری که بنادر را کنترل می‌کند، حاکم جهان خواهد بود، زیرا در نظم در حال گذار کنونی، قدرت ها، به ویژه قدرت های نوظهور در آرزوی ابرقدرتی، هم برای کنترل هارتلند و هم برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی در سیستمی ‌که بیش از 80 درصد تجارت جهانی مبتنی بر حمل و نقل دریایی‌است، متکی بر مبادی جغرافیایی دیگری هستند که آن "بندر" نام دارد و متصل کننده دو پهنه جغرافیایی دریا و خشکی‌است. در واقع قدرت بندری، قدرتی‌است که هم بازیگر اصلی در دریاها، به ویژه حمل‌ونقل دریایی‌است و هم به خشکی نفوذناپذیر اوراسیا به عنوان سرزمین قلبی جهان (به واسطه بنادر) دسترسی و نفوذ دارد و کشور هژمون اصلی در سرمایه گذاری، نفوذ و کنترل بنادر جهان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 1. Ahmadi, Seyyed Abbas and  Noorali, Hassan(2020); 504 Essential Words in Political Geography and Geopolitics, Tehran, Select Edition. (in Persian)

  Ahmadi, Seyyed Abbas (2017); Opinions and scientific theories of Dr. Mohammad Reza Hafeznia, Mashhad, Papoli Publications. (in Persian)

  Hafeznia, Mohammad Reza (2017); Principles and Concepts of Geopolitics, Mashhad, Papli Publications. (in Persian)

  Hafeznia, Mohammad Reza and Rabiee, Hossein (2018); Persian Gulf Regional Studies, Tehran, Samat Publications. (in Persian)

  Hamidinia, Hossein and Ruhollah Salehi Dolatabad (2015); Energy, the New Great Playground in Central Asia (Case Study: Russia, USA, and China), Central Asia and the Caucasus Quarterly, No. 90. (in Persian)

  Soleimanpour, Hadi (2017); Strategic initiatives of the Asian powers in the Caspian region, Central Asia and the Caucasus Quarterly, No. 99. (in Persian)

  Ezzati, Ezzatullah (2017); Geopolitics, Tehran, Samat Publications. (in Persian)

  8-Hagget, Peter (2000); Geography: A New Composition, translated by Shapur Goodarzi, Volume 2, Tehran, Ney Publications. (in Persian)

  Albert, E. (2019). China’s Global Port Play. THE DIPLOMAT.

  Alti , A. (2019). China, Israel, and the Geopolitics of Seaports, What could the Chinese investment in the Israeli port of Haifa mean for regional geopolitics in the Middle East?,. CHINA POWER.

  ARNOLD, J., & DUGIN, A. (2018). GEOPOLITICS: THEORIES, CONCEPTS, SCHOOLS, AND DEBATES, TRANSCRIPT PREPARED. LECTURE #2 READ AT THE CHINA INSTITUTE OF FUDAN UNIVERSITY.

  Ashraf, J. (2017). String of Pearls and China's Emerging Strategic Culture. Institute of Strategic Studies Islamabad (ISSI), 1.

  1. R. D. (2020). Six Major Economic Corridors under Belt & Road Initiative. Business Reporting Desk, Belt & Road News.

  Balsiger, J. (2018). Lectures: Cours political geography, Introduction and origins of the (sub)discipline of political geography and A political geography of the city: urban agriculture and public space, .

  Bijian, Z. (2005). China's Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2005. brookings institution press.

  Blanchard, J., & Flint, C. (2017). The Geopolitics of China’s Maritime Silk Road Initiative. Geopolitics, Volume 22- Issue 2.

  Blank, S. (2003). India’s rising profile in Central Asia. Comparative Strategy.

  Blouet, B. (2005). Global geostrategy, Mackinder and the defence of the west. LONDON AND NEW YORK FRANK CASS.

  Bronte Barea , I. (2017). The geopolitics of the world's oceans. Admiral James Stavridis, Sea Power. The History and Geopolitics of the World's Oceans. Penguin Press, 363.

  Cafiero, G., & Čok, C. (2020). The geopolitics of ports in the Horn of Africa. The New Arab, 8.

  Chena, Jihong ; Feia, Yijie ; Tae-Woo Lee, Paul; Tao, Xuezong. (2018). Overseas Port Investment Policy for China’s Central and Local Governments in the Belt and Road Initiative. JOURNAL OF CONTEMPORARY CHINA, Routledge, Teylor and Francis.

  China Briefing. (2009). China’s String of Pearls Strategy. China Briefing. Retrieved from https://www.china-briefing.com/news/china%E2%80%99s-string-of-pearls-strategy/

  Cohen, S. (2014). Geopolitics: The Geography of International Relations. Rowman & Littlefield.

  Contessi, N. (2020). The Great Railway Game, Eurasian Corridors on the North—South Axis, . Reconnecting Asia.

  Cox , H. (2019). Port without authority. Markets & Geopolitics.

  Dorsey, J. (2020). Flying Under the Radar: Iranian Alternatives to Suez and Belt and Road. Project: Middle East.

  Dupin, C. (2018). Foreign investments in U.S. ports face government scrutiny. AMERICAN SHIPPER. Retrieved from https://www.freightwaves.com/news/foreign-investments-in-u-s-ports-face-government-scrutiny.

  Dasgupta, S. (2019). What Are Different Types of Ports For Ships? . Marine Ports.

  ECONOMIST.COM. (2020). China is making substantial investment in ports and pipelines worldwide. Retrieved from https://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide

  Flint, C., & Zhu, C. (2018). The geopolitics of connectivity, cooperation, and hegemonic competition: The Belt and Road Initiative. Geoforum.

  Gallagher, J. (2019). Experts warn of China’s influence at U.S. ports. AMERICAN SHIPPR. Retrieved from https://www.freightwaves.com/news/experts-warn-of-chinas-influence-at-us-ports.

  Gallaher, C., Dahlman, C., Gilmartin, M., Mountz, A., & Shirlow, P. (2009). Key Concepts in Political Geography (Key Concepts in Human Geography). Sage Publications Ltd.

  Glassner, M. (1993). Political Geography (2nd Edition ed.). John Wiley & Sons Inc.

  geopolitics.news. (2020). MIDDLE EAST, Beijing’s strategic 25-year partnership with Tehran. https://geopolitics.news/south-asia/middle-eastbeijings-strategic-25-year-partnership-with-tehran/.

  Germond , B. (2015). The (Critical) Geopolitics of Seapower. in Book: The Maritime Dimension of European Security, Palgrave Macmillan, London, 19.

  Hemmings, J. (2020). Reconstructing Order, The Geopolitical Risks in China’s Digital Silk Road. Roundtable in Asia Policy 15.1, p.1.

  Holmes, J. (2014). STRATEGIC FEATURES OF THE SOUTH CHINA SEA, A Tough Neighborhood for Hegemons. NAVAL WARCOLLEGEREVIEW, Vol. 67, No. 2, 30-51.

  ICJ. (1971). INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS.

  Iliopoulos , I. (2009). Strategy and Geopolitics of Sea Power throughout History. Baltic Security & Defence Review, Volume 11, Issue 2,, 5.

  Jianqun, T. (2020). Three Geopolitical Theories and the “Belt and Road” Initiative. CAIFC, 1. :http://www.caifc.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=22&id=539

  Jones, J. (2018). 10 Largest Ports in the World. largest.org.

  Jones, M., Jones, R., & Woods, M. (2004). AN INTRODUCTION TO POLITICAL GEOGRAPHY, Space, place and politics,. Routledge.

  Kleveman, L. (2004). The New Great Game, How is our increasing dependence on oil and our search for it - jeopardizing the war on terrorism? Globalist Bookshelf.

  Knox , P., & Taylor, P. (1995). World cities in a world-system. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

  lloydslist. (2018). Top 10 box port operators 2018. Lloyd's List. Retrieved from https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1125032/Top-10-box-port-operators

  lloyds List. (2018). Lloyd,s List. Retrieved from https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1123512/69-Bandar-Abbas-Iran

  Marroni, E., & Asmus, L. (2013). Geopolitical Strategy for the Territorialism of Oceans and Seas. International Journal of Geosciences 04(07):1051-1054, 1051.

  Marshall Jr, R. (2012). THE STRING OF PEARLS: CHINESE MARITIME PRESENCE IN THE INDIAN OCEAN AND ITS EFFECT ON INDIAN NAVAL DOCTRINE. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL, 1.

  Merk, O. (2017). Geopolitics and commercial seaports, 2017. In Revue internationale et stratégique Volume 107, Issue 3.

  Mohan, C. (2012). Samudra Manthan Sino-Indian Rivalry in the Indo-Pacific. publication by a think tank.

  Muir, R. (1975). Modern Political Geography. Macmillan.

  OECD. (2014). The competitiveness of global port-cities. OECD Publishing, 22.

  Portstrategy. (2017). Geopolitics and port development. Portstrategy.

  Rodrigue, J. (2010). Maritime Transportation: Drivers for the Shipping and Port Industries. International Transport Forum, 3.

  Rodrigue, J., & Notteboom, T. (2020). Port Terminals. The Geography of Transport Systems.

  Rodrigue , J., & Notteboom, T. (2020: (a). The Changing Geography of Seaports. Port Economics, Management and Policy, New York: Routledge. Forthcoming.

  Roomi, A. M. (2012). EURASIAN GEOPOLITICS AND EMERGING TRENDS OF NAVAL AVIATION IN INDIAN OCEAN. Margalla Papers , 93-120.

  Sarker, M., Hossin, M., Yin, , X., & Sarkar, M. (2018). One Belt One Road Initiative of China: Implication for Future of Global Development. Modern Economy, 2018, 9.

  Singh, S. ; Singh, B. (2019). Geopolitics of ports: Factoring Iran in India’s counterbalancing strategy for “Sino-Pak Axis”. Research Article.

  Talley, W. (2009). Port Economics. Routledge.

  Tacconi, M. (2010). The New Great Game. Translated by Francesca Simmons.

  Teylor, P. J.; Flint, C. (2018). Political Geography,World-Economy, Nation-State and Locality. Routledge.

  Taylor, P., Catalano, G., & Walker, D. (2002). measurement of world city network. urban studies, vol 39, 2372.

  Tweed, D. (2019). QuickTake, China’s New Silk Road,. Bloomberg.

  Vince, V. (2003). Maritime Transport and Port Operations. The Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade, 11.

  Walberg, E. (2011). Postmodern Imperialism: Geopolitics and the Great Games. Clarity Press.

  Whittlesey, D. (1939) the Erth and the State: a study of political geography, H, Holt.

  WMP. (2020). World’s Major Port Cities Are Growing Faster Than Inland Cities. euromonitor.

  1. Li, K., Zhang, W., Chen, S., & Huo, W. (2019). International port investment of Chinese port-related companies. International Journal of Shipping and Transport Logistics 11(5):430, 1.

  portpress.ir/69857/%D8%A7%D8%B3

  https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/%D9%BE

CAPTCHA Image