با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

مدیر مسئول


هادی اعظمی دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

جغرافیای سیاسی

سردبیر


محمدباقر قالیباف دانشیار جغرافیای سیاسی ، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.

جغرافیای سیاسی

اعضای هیات تحریریه


زهرا احمدی‏ پور استاد جغرافیای سیاسی ، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

جغرافیای سیاسی

اعضای هیات تحریریه


جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی، علوم و اندیشه سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


هادی اعظمی دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

جغرافیای سیاسی

اعضای هیات تحریریه


محسن خلیلی استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


سید هادی زرقانی دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

جغرافیای سیاسی

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر قالیباف دانشیار جغرافیای سیاسی ، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.

جغرافیای سیاسی

دستیار سردبیر


منصوره اسکندران دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

جغرافیای سیاسی

  • tuberose360yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا ربیعی دستجردی محقق در مرکز CeADAR دوبلین ، ایرلند

برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری