با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گیلان ،رشت ،ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

. فضای شهری صحنه ای است که نقش جنسیت در آن حک، تدوین و شکافته شده است.عرصه عمومی به صحنه ای بدل می شود که بازیگران و تماشا گران به ترتیب نقش خود را عوض می کنند و در اینجا به جای مفهوم فضای شهری در مقیاس شهر بر تصور عمومی مردم (از جمله بانوان) از آن فضا منطبق می گردد..
روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های تحقیق کیفی وکمی(پیمایش و پرسشنامه محقق ساخته) در ارتباط با موضوع و اهداف تحقیق استفاده شده است . در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از تحلیل AMOS استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که، اجتماع پذیری باT=2/615 ,r=0/167, P<0/05 بر کیفیت شرایط کالبدی تاثیر داشته و از طریق آن باT=2/429 , r=0/15, P<0/01 بر حس تعلق زنان در جهت اصلاح فضاهای تک جنسیتی منطقه 22 تاثیر غیر مستقیم دارد. از سویی دیگر مشخص شد متغیر اجتماع پذیری با T=3/633 ,r=0/206, P<0/01 بر حس تعلق زنان در جهت اصلاح فضاهای تک جنسیتی منطقه 22 تاثیر مستقیم دارد. در ادامه نیز پیشنهادهای حاصل از یافته های تحقیق ارائه می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image