با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

2 استاد جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی، ،عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع) . تهران. ایران

چکیده

شهرها پدیده‏ های فضایی – جغرافیایی پیچیده‌ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم‌زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه‌ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت‏ های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت‏ ها و آسیب‏ های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به‌خصوص اینکه هم‌زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی ‏های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می‏ آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می‌باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه ­ها توسط نرم­افزار SPSS ، منجر به اولویت‌بندی  مؤلفه‌های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته‌های پژوهش نشان می­ دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می ‏­باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار‏ها ، بات ‏های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده‏ ها می‌باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه‌های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

کلیدواژه‌ها

 1. Ahmadipour, Zahra and Qadri Hajat, Mustafa (2015). Organization and political planning of urban space, Semit Publications, second edition, page [ In Persian]
 2. Abdullah Khani, A., (2007). Terrorism Studies. Iran, Tehran: Publications of Abrar Contemporary International Studies and Research Institute. [ In Persian]
 3. Salehi, I., (2008). Environmental features of safe urban space. Iran, Tehran: Publications of the Center for Studies, Researches and Architecture. [ In Persian]
 4. Goli, A., Ghasemzadeh, B., Fath Beghali, A., & Ramzan Moghaddam, Y., (2014). Factors affecting women's sense of social security in urban public spaces (case study: Tabriz El Goli Park). Women and Family Social Cultural Council Quarterly , No. 69, 98-136[ In Persian]
 5. Palizdar, K., Chirani, E., Mirbargkar, S.M., & Kambyz, Sh., (2021). Mediating role of information transparency in reducing economic corruption in the e-commerce space of the country. Accounting and Auditing Research, No. 49, 61-80[ In Persian]
 6. Shakeri, M.A., Khoshro, M., (2018). The phenomenon of cryptocurrency, risks, opportunities and policy-making methods, report of the Vice-Chancellor for Scientific Research. Strategic Research Institute, Economic Research Group https://csr.ir/files/fa/news/2018 /6/6/1916_970.pdf[ In Persian]
 7. Buzan, B., (1999). People, Governments and Fear.Iran, Tehran: Research Institute of Strategic Studies; Tehran: Strategic Studies Research Institute. [ In Persian]
 8. Timuri, A., Tavakoli Nia, J., Meshkini A., (2022). Measuring the spatial extent of Tehran metropolis and its effect on environmental changes. Applied Research Journal of Geographical Sciences, 22 (65): 367-380[ In Persian]
 9. Rahimi, M., (2014). Crisis Management and Urban Planning, Raman Sokhn Publications[ In Persian]
 10. Hashemi Shaharaki, J., (2011). Urban design from the perspective of passive defense. Iran, Tehran: Bostan Hamid Publishing House[ In Persian]
 11. Thornhill, J., (2016). Artificial Intelligence; New priority. Dunyai Eghtesad newspaper, Mehr 21, 2015, No.: 3302015[ In Persian]
 12. Azizi Basati, M., Sekoti, M., (2014). Analyzing the impact of automatic weapons on international peace and security. Foreign Policy Quarterly, 29(3), 35-56 [ In Persian]
 13. Nasimi, Z., Zarghani, S.H., & Kharazmi, O.A., (2019). Bioterrorism and threats to urban public service infrastructure elements. Political Geography Research, 5(4), 1-28 [ In Persian]
 14. Ranjbar, H., & Khodaparast, M., (2017). New energies and its role in promoting national security and providing appropriate solutions for the Islamic Republic of Iran. Defense Economy Quarterly, 2(6), 31-51 [ In Persian]
 15. Kavanagh, C., (2019). New Tech, New Threats, and New Governance Challenges.
 16. CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE;37
 17. Starr, S.H., (2009). Towards an Evolving Theory of Cyber power. National DefenseUniversity, Center for Technology and National Security Policy
 18. Staalduinen, M., & van, J., (2019). The lot security landscape. Cyber Security Agency of Singapore, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy of the Netherlands.https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT
 19. Day, K; Stump, C; Carreon, D (2003), Confrontation and loss of control: Masculinity and men’s fear in public space, Journal of Environmental Psychology, Vol. 23, pp. 311- 322.https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27469&LangID=E
 20. Gibbs, S.,(2014). Elon Musk: artificial intelligence is our biggest existential threat, https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/27/elon-musk-artificial-intelligence-ai-biggest-existential-threat
 21. Tuvikene, K., (2021). The Top Five Ecommerce Security Threats to Watch Out for in 2021. Info security MAGAZINE. https://www.infosecurity-magazine.com/next-gen-infosec/five-ecommerce-security-threats/https://www.cyberpolice.ir/node/14311
 22. Schofield, J., (28 July 2016). How can I remove a ransomware infection?. The Guardian. Retrieved 28 July 2016
 23. Cliford, H., (2008). Microbial bioterrorism, In: Fauci, Braunwald, Kasper Harrison’s Internal Medicine. New York: Mc Graw Hill
 24. Goldberg, W., Burland, V., Fournier, W., Mayhew, G., Plunkett, G., Darling, D., Mau A., Perna, B., (2003). Complete genomic sequence and comparative genomics of Shigella. Infect Immun, 71(5), 2775-2786.
 25. Raskin, s., (2013). Prospects for a Stronger Recovery.

 https:// www.federalreserve.gov/newsevents/speech/raskin20130516a.htm

 1. https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-450153
 2. Russell, B., & Norvig, A., (2003). (who prefer the term "rational agent") and write "The whole-agent view is now widely accepted in the field
 3. https://www.hamshahrionline.ir/news/653123
 4. https://www.yjc.news/00Nqls)
 5. https://shbu.ac.ir/pages/index.php?pageID=117&lang=fa
 6. https://aftabnews.ir/fa/news/752772/
CAPTCHA Image