با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

2 استاد جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی، ،عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین (ع) . تهران. ایران

چکیده

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد ، تامین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی مورد توجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی همزمان با تحول جوامع، توسعه و تغییر یافته و درمفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجاد شده است. شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه همزمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای نویی نیز با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. روش این پژوهش کیفی و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق وخبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها توسط نرم‌افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی مولفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می ‌باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب ) ، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها ) و ریزپرنده ها می‌باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مولفه های ذکرشده بیشترین تاثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت
.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image