با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
فلسفة جغرافیای سیاسی از رهیافت اسلام

محسن عابدی‌درچه

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22067/pg.2022.69952.1036

چکیده
  جغرافیای سیاسی یکی از شاخه‌های دانش جغرافیا است. علم جغرافیای سیاسی به‌عنوان معرفت درجه اول و فلسفة علم جفرافیای سیاسی به‌عنوان معرفت درجه دوم شناخته‌ می‌شود. در این پژوهش به بررسی فلسفه جغرافیای سیاسی از رهیافت اسلام پرداخته شده است. بنابراین با مفروض قرار دادن این که اولاً اسلام در تمامی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی از مبانی نظری ...  بیشتر

بررسی رابطة الگوی حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران

بهادر زارعی؛ سید عباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ محسن عابدی‌درچه

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 119-143

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.2012-1010

چکیده
  پژوهش حاضر حکمرانی متعالی را به‌عنوان الگوی برگزیدة حکمرانی در حکومت‌های اسلامی معرفی کرده است. در همین راستا به بررسی رابطة حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌ شده است. در عصر کنونی که نحوة ادارة عالی امور، مدنظر حکمرانان و آحاد مردم در جهان است، الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان‌ها جهت ...  بیشتر