با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین«علیه السلام»، تهران، ایران

چکیده

جغرافیای سیاسی یکی از شاخه‌های دانش جغرافیا است. علم جغرافیای سیاسی به‌عنوان معرفت درجه اول و فلسفه علم جغرافیای سیاسی به‌عنوان معرفت درجه دوم شناخته‌ می‌شود. در این پژوهش به بررسی فلسفه جغرافیای سیاسی از رهیافت اسلام پرداخته‌شده است. بنابراین با مفروض قرار دادن این‌که اولاً اسلام در تمامی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی از مبانی نظری قابل دفاعی برخوردار بوده و ثانیاً، به دلیل خلأ موجود در حوزه فلسفه جغرافیای سیاسی از منظر تفکر اسلامی، چنین تحقیقی انجام‌شده است. بر این اساس، ضمن مراجعه به متون و منابع اسلامی ازجمله قرآن کریم، منابع روایی، متون فقه سیاسی، تاریخی و نیز آثار اندیشمندان مسلمان در این رابطه، صورت‏بندی لازم با محتوایی مُستدل از جغرافیای سیاسی اسلامی تدوین گردیده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به‌ویژه تحلیل محتوا انجام‌گرفته و نتایج حاصله نشان می‌دهد که اندیشه اسلامی در حوزه علوم اجتماعی و به‌طور خاص در رشته جغرافیای سیاسی، مبتنی بر رهیافتی موسوم به رهیافت عقلانیت وحیانی است.

کلیدواژه‌ها

 1. Adhikari, S., (1992). Fundamentals of Geographical Thought. Chaitanya.
 2. Agnew, J., (2003). Contemporary Political Geography: Intellectual Heterodoxy and Its Dllemmas. Political Geography, No. 22, 603- 606.
 3. Amid, H., (1985). Amid Encyclopedia. Tehran: Amir Kabir Publishing, [In Pershian]
 4. Chalmers, A.F., (2016). What is the science: Introduction on Philosophical Philosophy Schools. (Zibaklam. S., Trans.). Tehran: SAMT Publishing. [In Pershian]
 5. Dashti, M., (2005). Translation of Nahj-al-Balaghe. Qom: Amir-Al-Momenin Cultural Research Institute. [In Pershian]
 6. Ebn Sina, (1984) Al-Shefa. Check it out and give it. Ebrahim Madkour, Grand Ayatollah Al-Marashi Al-Najafi Lecture notes, Qom. [In Pershian]
 7. Eftekhari, A., (2002). Structure and Interpretation of Security (Introduction on Interpretative Methodology). Strategic Studies Quarterly, No. 15. [In Pershian]
 8. Farabi, A.N.M. E. M., (2000). Civic Politics. (Sajjadi, S.J., Trans.). Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publishing. [In Pershian]
 9. Fi, B., (2002). Modern Philosophy of Social Sciences. (Deyhami Kh. Trans.). Tehran: Tarhino Publishing. [In Pershian]
 10. Haeri Yazdi, M., (2005). Philosophical Papers. Tehran: Research Institute of Philosophy and Philosophy of Iran. [In Pershian]
 11. Hafeznia, M. R., & Kavianirad. M., (2014). Philosophy of Political Geography. Tehran: Publishing of Strategic Studies Research Center. [In Pershian]
 12. Hafeznia, M. R., (2014). Explaining the Philosophy of Geography science. Quarterly of Planning and space planning, 18(2), 56- 27. [In Pershian]
 13. Hafeznia, M.R., (2012) Introduction to Research Method in human Sciences. Tehran: SAMT Publishing. [In Pershian]
 14. Haghighat, S.S., (2007). Methodology of Political Science. Qom: Mofid University Publishing. [In Pershian]
 15. Imam Mousavi Khomeini, R., (2007). Sahifeh. Tehran: Institute for the Publishing of Imam's Works. [In Pershian]
 16. Javadi Amoli, A., (2009). Rights and Duties in Islam. Qom: Asra Publishing. [In Pershian]
 17. Javadi Amoli, A., (2010A). Thematic Interpretation. Vol. 17, Qom: Monotheism in the Quran, Asra Publishing. [In Pershian]
 18. Javadi Amoli, A., (2010B). Thematic Interpretation. Vol. 2, Society in the Quran. Qom: Asra Publishing. [In Pershian]
 19. Kamran, H., & Wasegh, M., (2007). Logic and Scientific Method in Political Geography. Geography and Development Quarterly, 5(10), 88-73. [In Pershian]
 20. Kasierer, E., (1993). The Enlightenment Philosophy. (Dariabandari, N., Trans.). Tehran: Kharazmi Publishing. [In Pershian]
 21. Kevin, D.V., & Oliyan, J.S., (2002). Believe Network. (Divani A., Trans.). Tehran: Soroush Publishing. [In Pershian]
 22. Khoramshahi, B.al-D., (1982). Logical Positivism. Tehran: Scientific and Cultural Publishing. [In Pershian]
 23. Lawson, T. (2004). A Conception of Ontology. At: http://www.csog .group .cam .ac .uk/A_Conception_of_Ontology.pdf.
 24. Lazi, J., (1998). Historical Income to the Philosophy of Science. (Miyandari H.,Trans.). Tehran: SAMT Publishing. [In Pershian]
 25. Le Roy Finch, H., (2005). Epistemology. USA: Macmillan Reference.
 26. Matthews, J., & Herbert D., (2012). Fundamentals of Geography. (Riyahi V., Trans.). Tehran: Tarbiyat Moallem University Publishing. [In Pershian]
 27. Mesbahe Yazdi, M.T., (2000). Society and History from the Perspective of the Quran. Tehran: Publishing of Islamic Propaganda Organization. [In Pershian]
 28. Mesbahe Yazdi, M.T., (2004). Philosophy Education (Vol. I). Tehran: Amir Kabir Publishing. [In Pershian]
 29. Mojtahedzadeh, P., (2013). Political Geography and Geographic Policy. Tehran: SAMT Publishing. [In Pershian]
 30. Motahhari, M., (2001). Issue of Recognition. Tehran: Sadra Publishing. [In Pershian]
 31. Motahhari, M., (2002). Philosophical Papers. Qom: Sadra Publishing. [In Pershian]
 32. Motahhari, M., (2003). Introduction to Islamic Worldview (1): Man and Faith. Tehran: Sadra Publishing. [In Pershian]
 33. Motahhari, M., (2004). General Islamic Sciences (Vol. I). Logic-Philosophy. Qom: Sadra Publishing House. [In Pershian]
 34. Mousavi, A., (2008). Investigation and Analysis of the Concept of Scientific Origin. Quarterly of human Sciences Methodology, No. 4. [In Pershian]
 35. Nabavi, L. al-l, (2010). Foundations of Logic and Methodology. Tehran: Tarbiyat Modarres University Publishing. [In Pershian]
 36. Okasha, S., (2008). Philosophy of Science. (Panahandeh, H., Trans.). Tehran: Contemporary culture Publishing. [In Pershian]
 37. Popper, K. R., (1989). Guesses and Falsities: The Growth of Cognitive Science. (Aram, A., Trans.). Tehran: Public Joint Stock Company. [In Pershian]
 38. Popper, K. R., (1993). Realistic and Purpose of Science. (Aram, A., Trans.). Tehran: Soroush Publishing. [In Pershian]
 39. Popper, K. R., (2000). The Myth of the Framework: In Defense of Science and Rationality. (Paya. A., Trans.). Tehran: New Design Publishing. [In Pershian]
 40. Popper, K.R., (2002). Logic of Scientific Discovery. (Kamali. H., Trans.). Tehran: Science and Culture Publishing. [In Pershian]
 41. Qaraati, Mo., (2004). Interpretation of Light. (Vol.10). Tehran: Cultural Center Lessons from the Quran. [In Pershian]
 42. Rikhteh Garan, M.R., (2008). Logic and The Topic of hermeneutic Science. Tehran: Congress Publishing. [In Pershian]
 43. Sadeghi, R., (2014). Valuable Knowledge and the Objectivity Questionnaire. Quarterly of Methodology of Human Sciences, 20(81), 7-29. [In Pershian]
 44. Saeie, A., (2013). Research Method in Social Sciences; With the Approach of Critical Rationality. Tehran: SAMT Publishing. [In Pershian]
 45. Saliba, J., (2002). Philosophical Culture. (Sanei Darehbidi, M., Trans.). Tehran: Hekmat Publishing. [In Pershian]
 46. Security S. G., (2008). Security Theory in the Islamic Republic of Iran. Tehran: National Defense University Publishing. [In Pershian]
 47. Shirazi, S. al-Din., (Sadr al-Motoalehin), (1998). Judgment Transcendent in the Four Mental Journeys. Beirut: Dar al-Ehya al-Arabi. [In Pershian]
 48. Shirvani, A., (2008). General Philosophy. Qom: Dar al-fekr Publishing. [In Pershian]
 49. Shokouei, H., (2009). New Thoughts in Geography Philosophy; Environmental Philosophy and Geography Schools. Tehran: Institute of Geography and Cartography of Gitology. [In Pershian]
 50. Shokouei, H., (2010). New Thoughts in Geography Philosophy. Tehran: Institute of Geography and Cartography of Gitology. [In Pershian]
 51. Sobhani, J., (2008). Truth Guidance. Tehran: Mashar Publishing. [In Pershian]
 52. Soroush, A.al-k., (1978). What is science and what is philosophy. Tehran: Serat Cultural Institute. [In Pershian]
 53. Soroush, A.al-k., (1993). Philosophical Science. Tehran: Institute for Cultural Studies and Research. [In Pershian]
 54. Tabatabaee, M. H., (2002). The Principles of Philosophy and the Method of Realism (1). (Introduction and Footnote by Motahhari. M.). Tehran: Sadra Publishing. [In Pershian]
 55. Tabatabaee, M. H., (2003A). The Principles of Philosophy and the Method of Realism (2). (Introduction and Footnote by Motahhari. M.). Tehran: Sadra Publishing. [In Pershian]
 56. Tabatabaee, M. H., (2003B). The Principles of Philosophy and the Method of Realism (3). (Introduction and Footnote by Motahhari. M.). Tehran: Sadra Publishing. [In Pershian]
 57. The Holy Quran, (2004). Translating Mahdi Ellahi Qomshehei. Qom: Khoshro Publishing. [In Pershian]
 58. Wasegh, M., & Mohammadi, A., (2019). Philosophy of Political Geography. Tehran: University of Tehran Press. [In Pershian]
 59. Wasegh, M., (2016). Philosophy and the Way of Thought in Political Geography, Phd dissertation, Faculty of Geography, University of Tehran. [In Pershian]
 60. Wasegh, M., Badiei-Azandahi, M., Nabavi, L.A., & Mohammadi, A. (2018). A Reflection on the Subject of Geography. Geopolitical Quarterly, 14(1), 221-176. [In Pershian]

Wasegh, M., Hosseini N.S., & Jafari, M., (2016). Political Geography as An Empirical Science.Quarterly of Human Geographic Research, 48(2), 405-389. [In Pershian]

CAPTCHA Image