با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، جغرافیای سیاسی، دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران

2 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشجوی دکترای، جغرافیای سیاسی، پردیس البرز دانشگاه تهران

Doi:org/10.22067/pg.v5i2.2012-1010

چکیده

پژوهش حاضر حکمرانی متعالی را به‌عنوان الگوی برگزیدة حکمرانی در حکومت‌های اسلامی معرفی کرده است. در همین راستا به بررسی رابطة حکمرانی متعالی و اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌ شده است. در عصر کنونی که نحوة ادارة عالی امور، مدنظر حکمرانان و آحاد مردم در جهان است، الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان‌ها جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی آنها ضروری است. با توجه به پیشرفت فناوری و لزوم تأمین مایحتاج جوامع و همچنین هدایت و سعادت افراد جامعه در جهت سیر تکاملی بشر، حکمرانی شایسته امری اجتناب‌ناپذیر است. از همین رو، گزینش شیوه‌ای از حکمرانی با دارا بودن مشروعیت الهی و مقبولیت و نصرت مردمی به‌صورت تؤامان، خواست‌ همة ملت‌هاست. در این تحقیق کیفی آمیخته با استفاده از روش‌های فراترکیب و تحلیل محتوا، به تحلیل کیفیِ محتوای مطالعات اولیه پرداخته و یافته‌ها و نتایج  مطالعات دیگر تحلیل و تشریح شده است، تا دانش موجود را ارتقاء و دیدگاه جامع و گسترده‌ای را نسبت به این موضوع فراهم کند. سپس با احصاء مولفه‌های حکمرانی متعالی، نحوة تأثیر آنها بر کارایی، اثربخشی و کارآمدی حکومت و نیز مقبولیت و رضایتمندی عمومی بررسی گردیده است. براساس نتایج حاصله، در صورت اجرای حکمرانی متعالی در مقیاس‌های گوناگون جغرافیایی با مولفه­های بدست آمده، ارتقاء اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در دو چهرة بیرونی و درونی امری حتمی و غیرقابل انکار است.

کلیدواژه‌ها

 • Abbasi, Mahmoud and Arian Petoft, 2017, Citizenship rights; From Good Governance to Administrative Process, First Edition, Summer, Tehran: Legal Publications.[In Pershian]
 • Abedi Dorcheh A, Mohsen, 2019, Explaining the components of the model of favorable Islamic-Iranian governance model of progress in the institutionalization of modern Islamic civilization, Proceedings of the Eighth Conference of the Iranian Islamic Model of Progress: The Model of Progress; Motivations, Challenges and Achievement Needs, 22 and 23 June, Tehran: University of Tehran, Center for the Iranian Islamic Model of Progress, pp. 115- 130. [In Pershian]
 • Abedi, Dorcheh B, Mohsen, 2019, Modeling the University of Ethics in the Second Step of the Islamic Revolution Based on Scientific-Islamic Governance, Proceedings of the First National Conference of the Second Step of the Islamic Revolution; The mission of universities, February 23, 2019, Isfahan: University of Isfahan, Hazrat Amir al-Momenin University (PBUH), pp. 1-18. [In Pershian]
 • Abolhassani, Elahe, 2012, Democratic Governance, Quarterly Journal of Politics, Journal of the Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Volume 42, Number 1, Spring, pp. 1-19. [In Pershian]
 • Akbari, Ghazanfar, 2007, Social Capital and Urban Governance, Geographical Research Quarterly, Twenty-second year, No. 1, 84, Spring. [In Pershian]
 • Akbari Moallem, Ali, 2017, Characteristics of Imam Khomeini's Political Thought (in the Dimensions of Political Philosophy, Political Ethics and Political Jurisprudence), First Edition, Tehran: Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch. [In Pershian]
 • Akhavan Kazemi, Bahram, 2007, An Introduction to Efficiency in the Political System of Islam, Third Edition, Tehran: Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought. [In Pershian]
 • Alam, Abdolrahman, 1998, History of Western Political Philosophy: The New Age and the Nineteenth Century, Tehran: Office of Political and International Studies. [In Pershian]
 • Alam, Abdolrahman, 2010, Foundations of Political Science, 21st edition, Tehran: Ney Publishing. [In Pershian]
 • Ameli, Saeed Reza, 2018, The Model of Two-Space Governance, First Edition, Tehran: Amirkabir Publishing Institute. [In Pershian]
 • Andrews, Matthew. 2008, Good Government Means Different Things in Different Countries, http://www.hks.hardvard.edu/research/working_papers.
 • Astleithner, F. and Hamedinger, A. (2003). Urban Sustainability as a New Form of Governance, Journal of Innovation, Vol. 16, No. 1, pp. 51-75.
 • Babaei-Talatpeh, Mohammad Bagher, 2005, Fundamentals of Cultural Strategy from the Perspective of Imam Ali (PBUH), Tehran: Imam Hussein (PBUH) University. [In Pershian]
 • Dahl, Robert, 1985, New Policy Analysis, First Edition, Translated by Hossein Mozaffarian, Tehran: Translator Publishing. [In Pershian]
 • Dalili, Shahab, 2018, Social Justice and Efficiency of the Political System in the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Strategic Studies, Year 21, Number 4, Serial No. 82, Winter, pp. 61- 92. [In Pershian]
 • Dehkhoda, Ali Akbar, 1998, Dehkhoda Dictionary, Volumes 1, 2 and 5, Tehran: Tehran University Publishing and Printing Institute. [In Pershian]
 • Dehkhoda, Ali Akbar, 2009, Dehkhoda Dictionary, Tehran: Country Management and Planning Organization. [In Pershian]
 • Eftekhari, Asghar, 2004, Autopsy of National Authority, First Edition, Tehran: Imam Jafar Sadegh University Research Center(PBUH). [In Pershian]
 • Eftekhari, Asghar, 2001, National Authority, Political Sociology of Power from Imam Khomeini's Perspective, First Edition, Tehran: Publications of the Political Ideological Organization of the Police Force. [In Pershian]
 • Enayat, Hamid, 2005, Foundation of Political Philosophy in the West: From Heraclitus to Hobbes, Tehran: Winter. [In Pershian]
 • Ghalibaf, Mohammad Bagher, 2012, Local Government or Spatial Distribution Strategy of Political Power in Iran, Sixth Edition, Tehran: Amirkabir Publishing Institute. [In Pershian]
 • Gholipoor, Rahmatollah, 2005, Analysis of the Relationship between Good Governance Model and Administrative Corruption, Management Culture Quarterly, Third Year, No. 10, Autumn, pp. 103- 127. [In Pershian]
 • Hadavand, Mehdi, 2005, Good Governance, Development and Human Rights, Constitutional Rights, No. 4, pp. 51- 86. [In Pershian]
 • Haghshenas, Ali Mohammad et al., 2000, Hazara Contemporary Culture, Tehran: Contemporary Culture Publications. [In Pershian]
 • Imam Khomeini (RA), Sayyid Ruhollah, 2018, Velayat-e-Faqih; Islamic Government (Narration of Imam Khomeini's Statements), 31st Edition, Tehran: Imam Khomeini Publishing House. [In Pershian]
 • Imam Khamenei, Seyyed Ali, 2015, A 250-year-old man, Statements of the Supreme Leader on the political-militant life of the Imams (PBUH), forty-eighth edition, June, Tehran: Jihadi Institute. [In Pershian]
 • Jahantab, Mohammad, 2006, A Study of the Cultural Components of National Authority and the Role of the Armed Forces in It, Quarterly Journal of Disciplinary Knowledge, Eighth Year, No. 32, pp. 26- 42. [In Pershian]
 • Jalali, Fatemeh, 2016, A Study of Factors Affecting the Political Efficiency of Governments in the West Asian Region, Quarterly Journal of Strategic Studies, No. 71, Summer, pp. 113- 139. [In Pershian]
 • Javadi Amoli, Abdullah, 2004, Theoretical and Practical Wisdom in Nahj al-Balaghah, third edition, Tehran: Esra Publishing Center. [In Pershian]
 • Javadi Amoli, Abdullah, 2014, author of the treatise of the state (Volume 1), Qom: Esra Publishing Center. [In Pershian]
 • Johnson, I. ,1997, Redefining the Concept of Governance.
 • Kaier, Anehmateh, 2007, Governance (Key Concepts), translated by Ebrahim Golshan and Ali Adousi, Tehran: Management and Planning Training and Research Institute Publications.
 • Kamali, Yahya, 2017, Hyper-Combined Methodology and Its Application in Public Policy Making, Quarterly Journal of Politics, Journal of the Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Volume 47, Number 3, Autumn, pp. 736-721. [In Pershian]
 • Khorramshad, Mohammad Bagher and Reza Alipouri, 2015, Strategies for youth activation in order to promote the national authority of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Defense Strategy, Year 13, No. 49, Spring, pp. 179- 218. [In Pershian]
 • Kiani, Paknoush, 2012, A Study of the Factors Affecting the Reduction of Corruption in Governmental Organizations, Master Thesis in Public Management, Tehran: Faculty of Management, Islamic Azad University of Central Tehran. [In Pershian]
 • Komijani, Ali; Mohammad Rahim Eivazi; Majid Bozorgmehri and Ghadir Nezami-Poor, 2019, The Image of Good Governance in Future Research: From Imaging to Future Shaping, Two Iranian Future Research Quarterly, Fourth Year, No. 1, Spring and Summer, pp. 207- 235. [In Pershian]
 • Lakzaei, Najaf, 2015, Imam Khomeini's political thought, first edition, Qom: Research Institute of Islamic Sciences and Culture. [In Pershian]
 • Larijani, Ali and Gholamreza Gholami-Abrestan, No date, The Relationship between Authority and Legitimacy in the Political System of Islam, Quarterly Journal of Political Science and International Relations, pp. 65- 92. [In Pershian]
 • Lipset, S. M. ,1959, Political Man, The Social Basis of Politics, New York, Doubleday.
 • Meehan, Elizabeth. ,2003, Form Government to Governance, Civic Participation and ‘New Politics’; The Context of Potential Opportunities for the Better Representation of Women, Queen’s University Belfast, School of Politics and International Studies, October.
 • MesbahYazdi, Mohammad Taghi, 2000, Questions and Answers (Volume 2), Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. [In Pershian]
 • MesbahYazdi, Mohammad Taghi, 2001, Legal Theory of Islam, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. [In Pershian]
 • MesbahYazdi, Mohammad Taghi, 2010, A brief look at the theory of Velayat-e-Faqih, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. [In Pershian]
 • Mesbahimoghadam, Gholamreza, 2010, A step towards the development of the Iranian Islamic model of progress, the first meeting of strategic ideas of the Iranian Islamic model of progress, December, pp. 221- 225. [In Pershian]
 • Midari, Ahmad and Jafar Kheirkhahan, 2004, Good Governance, Development Foundation, Tehran: Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Office of Economic Studies. [In Pershian]
 • Mir Moezi, Seyed Hossein, 2010, The Iranian Islamic Model of Progress, the Product of the Islamization of the Humanities, The First Meeting of Strategic Thoughts of the Iranian Islamic Model of Progress, December, pp. 61- 75. [In Pershian]
 • Moein, Mohammad, 2008, Moein Persian Culture (one volume), first edition, Tehran: Farhangnameh Publications. [In Pershian]
 • Mofateh, Mohammad Hadi; Gholam-Ali Ghasemi and Nasrin Kordnejad, 2015, Feasibility Study of Implementing the Theory of Good Governance in Islamic Societies with Emphasis on the Islamic Republic of Iran, Comparative Research Quarterly of Islamic and Western Law, Second Year, Second Issue. [In Pershian]
 • Mojtahedzadeh, Pirooz, 2013, Political Geography and Geographical Politics, Second Edition, Sixth Edition, Summer, Tehran: Samt. [In Pershian]
 • Mokhtarianpoor, Majid. 2016, Process Model Design of Iranian Islamic Model of Progress, Two Quarterly Journal of Iranian Islamic Model of Progress, Fourth Year, No. 8, Autumn and Winter, pp. 10-30. [In Pershian]
 • Motahari, Shahid Morteza, 2004, Generalities of Islamic Sciences, Volume I, Logic-Philosophy, 33rd Edition, Farvardin, Qom: Sadra Publications. [In Pershian]
 • Motahari, Martyr Mortaza, 2017, Introduction to Islamic Government, First Edition, May, Tehran: Sadra Publications. [In Pershian]
 • Movahedian, Milad and Asghar Eftekhari, 2019, Factors Affecting the Legitimacy of Velayat-e-Faqih Government from Imam Khomeini's Perspective, Islamic Revolution Research Quarterly, Year 8, No. 30, Autumn, pp. 209- 233. [In Pershian]
 • Nazemi Ardakani, Mohammad, 2012, Good Governance with Islamic Approach, "Yas" Strategy Quarterly, No. 31, Autumn, pp. 64- 88. [In Pershian]
 • Nosratpanah, Mohammad Sadegh and Massoud Bakhshi, 2018, The Universal Model of Islamic Governance in Imam Khomeini's Thought, Based on Credit Theory, First Edition, Tehran: Imam Sadegh (PBUH) University. [In Pershian]
 • Pasandideh, Abbas, 2007, Unity and Theory of Authority in the Political Philosophy of Islam, Quarterly Journal of Islamic Government, No. 2, Year 12, No. 44, pp. 116- 139. [In Pershian]
 • Poor ezzat, Ali Asghar, 2012, Linguistic justice, the turning point of the narrative of justice in Nahj al-Balaghah, Tehran: Nahj al-Balaghah Foundation Publications. [In Pershian]
 • Poor ezzat, Ali Asghar, 2017, Fundamentals of Knowledge of Government and Government (Fundamentals of Public Management), Third Edition, Autumn, Tehran: Samt. [In Pershian]
 • Poor ezzat, Ali Asghar; Paknoush Kiani and Zeinab Poor ezzat, 2015, Financial Management in Transcendent Governance from the Perspective of Nahj al-Balaghah, Al-Nahj Quarterly, No. 46, Autumn, pp. 51- 74. [In Pershian]
 • Quentin, Anthony, 1992, Philosophy of Politics, translated by Morteza Asadi, Tehran: Al-Huda Publications.
 • Rezaian, Ali, 2016, Principles of Management, Tehran: Samt Publications. [In Pershian]
 • Root, Dave. 2007, Christian Spirituality Maturity/ Spiritual Authority, in Evagelism Heading and Teaching Resources, Available at: http://www.Lavyhands.com / htm
 • Sahraei, Alireza and Amin Mahmoudinia, 2018, The Model of Good Governance: A Framework for Analyzing the Political Economy of Hashemi Rafsanjani's Government (1997-1998), Quarterly Journal of Strategic Studies in Public Policy, Volume 8, Number 28, Autumn, pp. 207- 228. [In Pershian]
 • Sternberger, Dolph, 1999, Legitimacy, Selected Political-Security Articles, Translation: Research Institute for Strategic Studies, Tehran: Research Institute for Strategic Studies.
 • Students of the seventh year of national security studies, 2011, Presenting the theory of national authority in the Islamic Republic of Iran, Tehran: Higher National Defense University, Faculty of National Security (group studies). [In Pershian]
 • Tabatabai, Allameh Seyed Mohammad Hossein, 2002, Principles of Philosophy and Method of Realism (1), Introduction and footnote by Morteza Motahhari, ninth edition, March, Tehran: Sadra Publications. [In Pershian]
 • Tabatabai, Allameh Seyed Mohammad Hossein, 1985, Principles of Philosophy and Method of Realism (Volume 2), Introduction and footnote by Martyr Morteza Motahhari, Tehran: Sadra Publications. [In Pershian]
 • Talebi, Mohammad Hossein, 2015, The Relationship between Sovereignty, Democracy and Religious Democracy, Islamic Government Quarterly, 20th Year, 2nd Issue, Summer, 76, pp. 75- 102. [In Pershian]
 • The Holy Quran, 2004, Translated by Mahdi Elahi Ghomshei, Second Edition, Autumn, Khoshrou Publications, Qom. [In Pershian]
 • Vakili, Saeed, 2013, Geometry of Designing the Islamic-Iranian Model of Defense Progress, Proceedings of the Second Conference on the Iranian-Islamic Model of Progress: Concepts, Foundations and Pillars of Progress, Tehran: Center for the Iranian Islamic Model of Progress, pp. -1125-1136. [In Pershian]
 • Veisi, Hadi, 2013, An Introduction to Local Government, First Edition, Summer, Tehran: Samt. [In Pershian]
 • World Bank. 1989, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth (Development), A Long-term Perspective Study, November, Washington D.C.
 • Yazdani-Zazarani, Mohammad Reza, 2012, A Study of Conceptual Relationship and the Impact of Governance on Public Policy-Making, Quarterly Journal of International Relations Research, Volume 1, No. 4, Summer, pp. 109- 142. [In Pershian]
 • Zahedi, Shamsalsadat and Habib Ebrahimpour, 2012, Governance based on sustainability (with emphasis on environmental protection), first edition, autumn, Tehran: Samt Publications. [In Pershian]
 • Zahiri, Alireza, 2018, Introduction to the issue of efficiency in the Islamic Republic of Iran, first edition, winter, Qom: Research Institute of Islamic Sciences and Culture affiliated to the Office of Islamic Propaganda of Qom Seminary. [In Pershian]
 • Zarei, Bahador, 2020, Local Government and Development of Iran, Tehran: Stous. [In Pershian]
 • Ziaei, Mohammad Sadegh; Abbas Nargesian and Manijeh Kiamanfard, 2009, A Study of the Relationship between the Language of Authority and the Legitimacy of Governments: (Critical Discourse Analysis of Imam Khomeini's Speeches), Journal of Public Management, Volume 1, Number 3, Autumn and Winter, pp. 104-85. [In Pershian]
 • Zimmer, L. (2006), Qualitative Meta-Synthesis: A Question of Dialoguing with Texts, Journal of Advanced Nursing, 53 (3): pp. 311-318.
CAPTCHA Image