با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22067/pg.2023.73538.1106

چکیده

هدف این پژوهش پرداختن به ژئواکونومی انرژی روسیه است که با تدوین استراتژی انرژی2035 علاقه‌مند به نفوذ و کنترل بازارهای مصرف آسیای شرقی(ژاپن، چین و کره جنوبی) برای گسترش هژمونی خود می‌باشد. بنابراین تلاش می‏ شود با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از آخرین داده‏ های آماری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا روابط ژئواکونومیک روسیه در حوزه انرژی با بازارهای آسیای شرقی می ‏تواند کنترل‌کننده گفتمان و استراتژی کشورهای مصرف‌کننده به نفع هژمون اقتصادی روسیه باشد؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا استراتژی انرژی2035 روسیه و میزان تولید و صادرات گاز و نفت این کشور و درنهایت میزان مصرف و واردات نفت و گاز بازارهای آسیای شرقی و سهم روسیه در آن، همین‌طور همکاری‏ های انرژی ژاپن، چین و کره جنوبی با روسیه موردبررسی قرار می‏ گیرد و نتیجه‌گیری حاکی از آن است که با توجه به مقاصد متنوع تأمین انرژی بازارهای آسیای شرقی و عملیاتی شدن استراتژی انرژی این کشورها مبنی بر کاهش گازهای گلخانه‌ای، روسیه نمی‏تواند مطابق سند استراتژی انرژی2035 موفق عمل نماید.

کلیدواژه‌ها

 1. Albert, E., (2019). Russia, China’s Neighborhood Energy Alternative. https:// thediplomat.com/ 2019/ 12/ russia-chinas-neighborhood-energy-alternative
 2. Cohen, A., (2019). The Strategic Upside behind Russia’s $55 Billion ‘Power of Siberia’ Pipeline to China. https:// www.forbes.com/ sites/ arielcohen/ 2019/ 12/06/is-there-strength-behind-russia-and-chinas-new-power-of-siberia-pipeline/?sh=6cfefcf91faf
 3. Csurgai, G., (2017). The increasing importance of geo-economics in power rivalries in the twenty-first century:Geopolitics,23(1), 38-46. https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1359547
 4. Downs, E., (2021). Green Giants? China’s National Oil Companies Prepare for the Energy Transition. Columbia: Columbia University CGEP. https:// www.energypolicy.columbia.edu/ research/ report/green-giants-china-s-national-oil-companies-prepare-energy-transition
 5. Dooyum, U., Mikhaylov, A., & Varyash, I., (2020). Energy Security Concept in Russia and South Korea. International Journal of Energy Economics and Policy, 10(4), 102-107. DOI:10.32479/ijeep.9116
 6. Ezzati, E., (2000).changing the geostrategic context to geo-economics. Iran, Tehran: imam hossein university[in Persian]
 7. Galtsova, A., & Huang, T., (2020). “New” gas from Russia to China via Power of Siberia-2 pipeline: New route and new strategic opportunities. https://ihsmarkit.com/research-analysis/new-gas-from-russia-to-china-via-power-of-siberia-2-pipeline.html
 8. Hadizadeh, M., & Ezati. E., (2015). Role of Geo economy in 21th Century and Iran Political Perspective in Region and The world with a Military View. Quarterly Geographical Journal of Territory, 11(44),1-12[in Persian]
 9. Heinberg, R., ( 2006). Energy geopolitics. Muse letter/EB.
 10. Jaewon, K., & Staff, N., (2019). Russia offers to supply etching gas to S Korea amid Japan export curb. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Russia-offers-to-supply-etching-gas-to-S-Korea-amid-Japan-export-curb
 11. Jaehyung, A., Dorofeev, M., & Zhu, S., (2020). Development of Energy Cooperation Between Russia and China. International Journal of Energy Economics and Policy, International Journal of Energy Economics and Policy, 10(1), 1-18.DOI: https://doi.org/10.32479/ijeep.8509
 12. Kemp, J., (2021). China’s five-year plan focuses on energy security. https://www.reuters.com/article/us-column-china-energy-kemp-idUSKBN2BB1Y1
 13. Korneyev, K., (2022). Russian Oil and NPPs Re-Commissioned: Japan’s Revised Energy Strategy. https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/russian-oil-and-npps-re-commissioned-japan-s-revised-energy-strategy/
 14. Lopatin, A., Valery, B., Morgunova, M., & Kutcherov, V., (2020). Russian natural gas exports: An analysis of challenges and opportunities. Energy Strategy Reviews, 30(2), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100511
 15. Lindgren, W.Y., (2018). New dynamics in Japan–Russia energy relations 2011–2017. Journal of Eurasian Studies, 9(2), 152-162, https://doi.org/10.1016/j.euras.2018.06.002
 16. Mahkoui, H., & Goodarzi, M., (2019). The Impact of the Eurasian Economic Union on the Geoeconomics Situation of the Islamic Republic of Iran. Central Eurasia Studies,12(2), 519-538.[in Persian]
 17. Minami, R., (2014). Energy relationship Between Japan and Russia. https://www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2014/12/K-MINAMI.pdf
 18. Rzavi, S.A., & Bayat, M.B., (2019). Oil and gas trade lessons of the Islamic Republic of Iran based on Russia's oil and gas trade strategies during the embargo period .Quarterly Journal of Economic Strategy, 8(29),111-154[in Persian]
 19. Rossbach, N.H., (2018). The Geopolitics of Russian Energy. Gas, oil and the energy security of tomorrow.Quarterly Journal FOI, 1-88. . available at :foi,se
 20. Roseth, T.,(2017). Russia’s energy relations with China: passing the strategic threshold? Eurasian Geography and Economics,58(1),1-33, DOI:10.1080/15387216.2017.1304229
 21. Sadeghi, Sh., (2015). Energy Security of China and Iran Geo-economic of Energy.Quarterly journal of political and international research, 7(22),85-123[in Persian]
 22. Stangarone, T., (2022). How South Korea Can Wean Itself off Russian Fossil Fuels. https://thediplomat.com/2022/04/how-south-korea-can-wean-itself-off-russian-fossil-fuels/
 23. Sassi, F., (2021). Energy partnership bolsters China–Russia relations. https://www.eastasiaforum.org/2021/04/08/energy-partnership-bolsters-china-russia-relations/
 24. Stratas, A., (2020). Japan’s Growing Appetite for US and Russian Crudes. https:// stratasadvisors.com/ Insights/ 2020/ 01142020- Downstream- Japans- Growing- Appetite- for -Us-Russian-Crude
 25. Salehi, H., Bakhsh, R., farhadi, M.R., (2019). Putin’sGeopolitical and Geoeconomic impact on the European Union. Quarterly Journal of political studies, 11(44),1-32[in Persian]
 26. Sadeghi, S.Sh.A., (2012). Russia's energy policy strategy in Eurasia: Opportunities and obstacles. Foreign Relations Quarterly,14(1), 219-246[in Persian]
 27. Tachev, V., (2021). The Risks of the Continued Reliance on Oil and Gas in South Korea. https://energytracker.asia/the-risks-of-the-continued-reliance-on-oil-and-gas-in-south-korea/
 28. Veisi, H., (2017). Investigation of the Geopolitical and Geo-economic Competitions of Pakistan and Iran to Create South-North Corridor of Eurasia: Preferences and Threats. International Quarterly of Geopolitics, 13(45),101-124[in Persian]
 29. Vihma, A., & Umut, T., (2015).The Geo-economics of Russian-EU Gas Trade:Drawing Lessons from the South Stream pipeline project. http://ceepr.mit.edu/files/papers/2015-014.pdf
 30. Valizadeh, A., & Salehi, M.R., (2020).Components of Iran-Russia security cooperation in central asia. Central Eurasian studies Quarterly, 13(1), 299-323[in Persian]
 31. Woehrel, S., (2009). Russian energy policy toward neighboring countries.www.crs.gov.
 32. Wang, S., Xue, X., Zhu, A., & Yuejing, G., (2017). The Key Driving Forces for Geo-Economic Relationships between China and ASEAN Countries. Sustainability, 9(12), 1-27. https:// doi.org/ 10.3390/su9122363
 33. Wren,Y., (2018). New dynamics in Japan–Russia energy relations 2011–2017. Journal of Eurasian Studies, 9(2), 152-162: https://doi.org/10.1016/j.euras.2018.06.002
 34. Xu, M., (2022). Putin and Xi to discuss Ukraine and Taiwan, Kremlin says, https:// reuters.com/ world/ putin-xi-discuss-ukraine-taiwan-kremlin-says-2022-09-13/
 35. Zhang, X., & Serdar, M., (2017). Analysis of oil and gas cooperation between china and Russia in the Belt and Road. Innovative Economic Symposium 2017, 39(4), 1-10. DOI: 10.1051/ shsconf/ 20173901034
 36. https://www.aljazeera.com/economy/2022/9/6/china-agrees-to-pay-for-russian-gazprom-gas-in-rubles-and-yuan
 37. https://www.britannica.com/place/Sakhalin-Island
 38. https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/natural-gas-consumption
 39. https://www.eia.gov/international/analysis/country/KOR
 40. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Japan/japan.pdf
 41. https://www.eia.gov/international/analysis/country/JPN
 42. https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN
 43. https://www.eia.gov/international/analysis/country/KOR
 44. https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN
 45. https://www.enerdata.net/estore/energy-market/south-korea/
 46. https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/special/article/detail_160.html
 47. https://www.ey.com/oil and gas/ernest &young/2011/The future of Russian oil exploration beyound2025.
 48. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/498314.html
 49. https://www.fluor.com/projects/sakhalin-maintenance-modification-services
 50. https://www.fas.usda.gov/data/japan-japan-publishes-draft-6th-strategic-energy-plan
 51. https://gazprom.com,2018, information/113/2018/
 52. https://www.gazprom.com/projects/sakhalin2/
 53. https://iea.org,2017/oil&gas/Rassia
 54. https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/energy_policy_south_korea
 55. https://minenergo.gov.ru,2017, Russian energy strategy2035
 56. https://www.offshore-energy.biz/sakhalin-energy-lng-production-on-the-rise-at-russias-sole-export-plant
 57. https://petroneft.com/operations/west-siberian-oil-basin/
 58. https://www.rosneft.ru/docs/report/2018/en/results/production-review/far-east.html
 59. https://www.shell.com/about-us/major-projects/sakhalin/sakhalin-one-of-the-worlds-largest-integrated-oil-and-gas-pro.html
 60. https://www.sakhalinenergy.ru/en/company/overview/
 61. https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/120219-russia-starts-gas-deliveries-to-china-via-power-of-siberia
 62. https://www.sakhalinenergy.ru/en/press-releases/2719/ Sakhalin II Starts Year-Round Oil Export,
 63. https://www.shell.com/about-us/major-projects/sakhalin/sakhalin-one-of-the-worlds-largest-integrated-oil-and-gas-pro.html
 64. https://www.sakhalinenergy.ru/en/company/overview/
 65. https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/072121-japan-set-for-60-non-fossil-fuel-power-supply-in-2030-in-ghg-slash-drive
 66. https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/061821-south-koreas-crude-imports-from-us-rise-for-first-time-in-12-months-in-may
 67. https://www.statista.com/statistics/265395/natural-gas-consumption-in-china/
 68. http:// transneft.ru/2018, information/113/2018/
 69. https://www.trade.gov/energy-resource-guide-oil-and-gas-japan
 70. https://www.trade.gov/energy-resource-guide-oil-and-gas-korea
 71. https://www.worldometers.info/oil/china-oil/
CAPTCHA Image