با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه بجنورد، بجنورد،ایران

3 استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه بجنورد،بجنورد،ایران

چکیده

استان‌های مرزی ایران همواره در فرآیند توسعه با نابرابری، عدم تعادل‌های فضایی و محرومیت مواجه بوده‌اند.این مقاله با هدف تعادل بخشی به روند رشد و توسعه‌ شهرستان‌های استانِ کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته ارائه شده‌است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی–توسعه ای است. پژوهش در 2 مرحله انجام و تحلیل شده‌است. در مرحله اول، 11 شاخص موثردر روند رشد و توسعه شهرستان‌های استان مرزی کرمانشاه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، شناسایی، انتخاب و در قالب مدل تاپسیس تحلیل شده‌اند. درمرحله‌د‌وم، اصول 6 گانه حکمروایی شایسته ازطریق آزمون فریدمن وآزمونT بررسی و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد سطح توسعه‌یافتگی دارای شکاف عمیق بوده و از یک طرف امکان رقابت پذیری اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای، ملی وحتی با استان همجوار در کشور عراق در حداقل قرارگرفته‌است. نتایج این پژوهش نشان داد سه اصلِ مشارکت بامقدار 0.0001، کارایی با مقدار 0.019و اثربخشی با مقدار0.0016 از اصول حکمروایی شایسته، در استانِ مرزی کرمانشاه از شرایط عادی و مناسبی برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image