با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 فردسی مشهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بخش عُمده‌ای از کُنش و مَنش انسان‌ تابع برداشت و ادراک محیطی آنهاست. اشتراک در برداشت از منافع و مصالح گروه به رفتار اجتماعی و سیاسی آنها معنا می‌بخشد. در این میان، طایفه به عنوان یک واحد زیستی ـ فرهنگی که منافع و مصالح کلان گروه در قالب آن نمود می‌یابد به کُنش طایفه‌گرایانه می‌انجامد به گونه‌ای که اعضاء ارزش‌های مرتبط با نحوه ادراک از مکان و محل زیست را بر ارزش‌های فراتر از محل یا مرتبط با محل‌های دیگر ترجیح می‌دهند. در جغرافیای انتخابات وجود طایفه‌گرایی ناظر بر اثرگذاری عناصر مکانی در مطلوب‌های موثر بر رفتار رأی‌دهندگانِ ساکن محدوده‌های خاص به عنوان پایگاه رأی‌آوری است. پژوهش حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرض استوار است که در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گرایش‌های محلی ـ طایفه‌ای مؤثرترین عامل در خلق پایگاه رأی‌آوری نامزدهای حوزه انتخابیهِ ممسنی بود به گونه‌ای‌‌که، پایگاه رأی‌آوری نامزدها در این حوزه بیش از آنکه تابع فرآیند کلان دموکراسی باشد، درون‌مایه‌ای خویشاوندی و در قالب بازتولید هماوردی‌های سنتی طایفه‌ای نمود یافت. داده‌ها و یافته‌های مورد نیاز پژوهش حاضر نیز به روش اسنادی (کُتب، نشریات و اینترنت) و میدانی (مشاهده و مصاحبه) گردآوردی شده و با روش -تحقیقِ توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از نرم‌افزار GIS به تحلیل و کاوش داده‌های برگرفته از آمار دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که خاستگاه آراء زادگاهی و طایفه‌ای نقش مؤثری در رأی‌آوری نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره انتخابات حوزه یاد شده داشته است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image