با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‏ های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تأمین امنیت رژیم اسرائیل، اقدام به تأسیس شهرک‏ ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم‌قرن گذشته قدرت‏ های مافیایی صهیونیستی با رانت‏های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک‏ ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. باقدرتمندشدن شهرک‏ ها، آن‌ها اقدام به دخالت مستقیم در انتخابات، تصویب قوانین، تعیین بودجه و اعتبار، تعیین نخست‏وزیر و کابینه رژیم اسرائیل کردند که استمرار این روند موجب ناکارآمدی شکلی و محتوایی دموکراسی در اسرائیل شد و از طرفی در طی دو دهه اخیر ماهیت وجودی شهرک‏ ها به‌عنوان معضلی امنیتی برای این رژیم درآمده به‏ طوری‏که جامعه داخل اسرائیل مجبورند هزینه‏ های تأمین امنیت شهرک‏ ها را به‌صورت مادی و معنوی بپردازند. لذا این سؤال مطرح می‏ شود که پیامدهای امنیتی شهرک ‏سازی در کرانه باختری چیست و چگونه صورت‏ بندی می ‏شود؟ در پاسخ به این پرسش می‏ توان گفت که اهداف اولیه تأسیس شهرک‏ ها طی دوره 20 سال گذشته تغییر کرده و محیط داخل رژیم اسرائیل را تحت تأثیر منفی قرار داده و موجب تضعیف امنیت ملی این رژیم در ابعاد مختلف شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی کتابخانه‌ای و اسنادی و منابع اینترنتی می ‏باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. Al-Rawi Mansour, (1985). The New Prosperity and the Straight Policy for Israel the Palestinian Arab Branch in Demographic Characteristics for the Palestinian Branch. Lobnan: Beirut Al-Nadhal Publications.
 2. Buzan, B., Waver, O., & Wild, J., (1998). Security: Anew framework for Analysis. United States: Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 3. Diskin,, (2021). Israel is likely to be destroyed in a generation.Yedioth Ahronoth Newspaper, p.1. [ In Hebrew]
 4. Jaris, S., (2002). Zionist Structures. (Qabs Zafarani, Trans.). Iran, Tehran: Publications of the Office of Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs.[In Persian]
 5. Jerusalem Post (2021). Knesset issues preliminary vote to legalize West Bank checkpoints, https://www.jpost.com/articlearchive/listarticlearchive.aspx.
 6. Karlstrom, G., (2020). The end of Israel; Collapse from within. Iran, Tehran: Didman Publishing.[In Persian]
 7. Khani, A.A., (2004). National Security Theories: An Introduction to National Security Doctrine Planning (1). Iran,Tehran: Abrar Contemporary International Cultural Studies and Research Institute.[In Persian]
 8. Lazarov, T., (2020). Can Pompeo substitute a glass of Psagot wine? Jerusalem Post. https://www.jpost.com/articlearchive/listarticlearchive.aspx
 9. Ministry of Welfare and Social Affairs (2014). Netanyahu's government is a government of settlers, https://www.gov.il
 10. Mir Haidar, D., (2008). Fundamentals of Political Geography. Iran, Tehran: SAMT Publication.[In Persian]
 11. Mousavi, S.A., (2014). Settlement Strategy and Its Impact on the Sustainable Security of the Zionist Regime. Palestine Studies Quarterly, 2(22-23), 67-94.[In Persian]
 12. Sadat, G.R., (2008). Information Bibliography of the Occupying Regime of Quds. Iran, Tehran:Imam Baqir university.[In Persian]
 13. Scarlett, S., (2020). In the captivity of geography. (Marjan Rezaei, Trans.). Iran, Tehran: Markaz Publishing.[In Persian]
 14. Shvili, J., (2020). Should Israel consult with Diaspora Jews? https://www.israelhayom.com
 15. Times of Israel (2019). Trump's election appears to have boosted Israeli settlements. https:// timesofisrael.com/ trumps-election-appears-to-boost- israeli-settlement-construction/
 16. http://radis.org/ 23/11/2003
 17. http://www.palpedia.maarefefelestin.com/index.php
 18. https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.8196435- 2021
 19. https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9315566- 2019
 20. https://www.hrw.org/he/news/2017/09/12/308840
 21. https://www.hrw.org/he/report/2018/05/29/318355
 22. https://www.israelhayom.com/2020/11/13/settling-some-big-issues/- Settling some big issues
 23. https://www.israelhayom.com/opinions/should-israel-consult-with-diaspora-jews/
 24. https://www.msn.com/en-us/news/world/pompeo-expected-to-visit-israeli-settlement-in-parting-gift/ar-BB1b7bVD/2020/11/20
 25. https://www.ynetnews.com/article/ryMSbtpOP- Settlers pray for Trump re-election at biblical tomb
CAPTCHA Image