با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ها، آنها اقدام به دخالت مستقیم در انتخابات، تصویب قوانین، تعیین بودجه و اعتبار، تعیین نخست وزیر و کابینه رژیم اسرائیل کردند که استمرار این روند موجب ناکارآمدی شکلی و محتوایی دموکراسی در اسرائیل شد و از طرفی در طی دو دهه اخیر ماهیت وجودی شهرک ها به عنوان معضلی امنیتی برای این رژیم در آمده بطوریکه جامعه داخل اسرائیل مجبورند هزینه های تامین امنیت شهرک ها را به صورت مادی و معنوی بپردازند. لذا این سوال مطرح می شود که پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری چیست و چگونه صورت بندی می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که اهداف اولیه تاسیس شهرک ها طی دروه 20 سال گذشته تغییر کرده و محیط داخل رژیم اسرائیل را تحت تاثیر منفی قرار داده و موجب تضعیف امنیت ملی این رژیم در ابعاد مختلف شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی کتابحانه ای و اسنادی و منابع اینترنتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

Adfa, Central Organization for Social Affairs of Israel, (2014). Myrtz: Netanyahu's government is a government of settlers, Palestine Al-Youm news site,
Aharonot (2006). The cost of Zionist settlements reached $ 15 billion in the last 40 years,  
Aharonot (2021). Former Shabak chief: Israel will probably be destroyed after a generation,
Al-Rawi Mansour, (1985). The New Prosperity and the Straight Policy for Israel The Palestinian Arab Branch in Demographic Characteristics for the Palestinian Branch, Al-Nadhal Publications, Beirut,
Buzan, Waver and de wild, " security: Anew framework for Analysis" , 1998 ,
Deraisdeil and Belik (1994).
Diskin Yuval(2021).  Israel is likely to be destroyed in a generation, Yedioth Ahronoth Newspaper 2021/2/21
Drissdell, Alsace; Gerald H., Blake (1995) Political Geography of the Middle East and North Africa, translated by Mir Haider Valley Tehran Office of Political and International Studies, Persian Gulf Studies Center[In Persian]
Gal On, A, Zahava, (2014). Myrtz party leader criticizes plan to build new settlements, Israeli TV Channel 10
Gal On, B, Zahava, (2014). A sharp increase in the budget for settlements next year, Aharonot news site
Gerald H., Blake (1995) Political Geography of the Middle East and North Africa, translated by Mir Haider Valley Tehran Office of Political and International Studies, Persian Gulf Studies Center[In Persian]
Harts (2019). Netanyahu announced that he will transfer 40 million shekels to the settlements,
http://radis.org/  23/11/2003
http://www.palpedia.maarefefelestin.com/index.php
https://www.hrw.org/he/report/2018/05/29/318355
https://www.israelhayom.com/opinions/should-israel-consult-with-diaspora-jews/
https://www.ynetnews.com/article/ryMSbtpOP- Settlers pray for Trump re-election at biblical tomb
In Isdell, Alsace;
Jaris, Sabri (2002). Zionist Structures, translated by Qabs Zafarani, Tehran: Publications of the Office of Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs[In Persian]
Jerusalem Post (2021). Knesset issues preliminary vote to legalize West Bank checkpoints,
Karlstrom, Greg (2020). The end of Israel; Collapse from within, Didman Publishing, Tehran 2020[In Persian]
Khani, Ali Abdullah, (2004). National Security Theories, An Introduction to National Security Doctrine Planning (1), Tehran: Abrar Contemporary International Cultural Studies and Research Institute, Tehran[In Persian]
Lazarov, Tawah (2019). Can Pompeo substitute a glass of Psagot wine? Jerusalem Post
Mir Haidar, Darreh (2008). Fundamentals of Political Geography, Tehran: Samat Publications, ninth edition  161 [In Persian]
Mousavi, Seyed Ahmad (2014). Settlement Strategy and Its Impact on the Sustainable Security of the Zionist Regime, Palestine Quarterly, No. 22, Tehran: Neda Institute, [In Persian]
Sadat, Gholamreza (2008). Information Bibliography of the Occupying Regime of Quds, Imam Baqir (AS) College, Tehran[In Persian]
Scarlett, Serjan (2021). In the captivity of geography, translated by Marjan Rezaei, Markaz Publishing, Tehran[In Persian]
Shaml, Nir (2019). The Impact of Real Estate on the Knesset Elections,
Shvili, Jason (2020).  Should Israel consult with Diaspora Jews? israelhayom
Times of Israel (2019). Trump's election appears to have boosted Israeli settlements, 6
CAPTCHA Image