با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات جنوب غربی آسیا واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

شناسایی ، برآورد و ارزیابی عناصر قدرت ملی ( شامل عناصر ثابت و متغیر ژئوپلتیک ) و تحلیل و تبیین راهبردها و تاکتیکهای عرصه سیاست خارجی که نیازمند مطالعه تطبیقی کدهای ژئوپلتیک کشورها بوده و ترکیب این توانمندیها با نیازها و اولویتهای هر دوره ، چراغ راه ترسیم نقشه راه روابط خارجی بوده و دستیابی به این هدف، نیازمند طراحی الگویی برای نیل به این برآورد قابل مقایسه میباشد و به نظر میرسد که بهترین راه در این مسیر ، کمی سازی مفاهیمی کیفی است که عوامل موثر در ایجاد قدرت ملی یک کشور را تشکیل می دهد.
دیپلماسی مهمترین وجهه و عینی‌ترین شکل سیاست خارجی یک کشور بوده و همواره در این چارچوب یکی از عناصر اصلی قدرت دولت‌ها، بهره گیری از ابزارهای دیپلماسی عمومی در تعامل با بازیگران غیردولتی و فضاهای اطلاعاتی و مجازی است که جامعه مدنی جهانی را تشکیل می‌دهند میباشد.
امروزه در عرصه سیاست بین الملل از سویی شاهد ترکیبی از همزیستی مدل دولت‌های پست وستفالیایی و دولت-های قرون وسطایی در سیستم بین المللی هستیم و از سوی دیگر یک جنبه مهم از دیپلماسی نوین، دولت زدایی و بهره گیری از روشهای ارتباط با نهادهای غیردولتی و افکار عمومی جوامع مخاطب است که اصطلاحا به دیپلماسی عمومی شناخته شده است. دیپلماسی مؤثر در چنین فضایی نیازمند انجام تغییرات در نهادها، روشها، ابزارها و کارکردها می باشد. همچنین مستلزم همکاری با بازیگران جدید در محیط نوین بین‌المللی و ایجاد ساختارهای کارآمد و منعطف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image