با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

به موازات تحول در موازنه قدرت جهانی، نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه با گذار از عصر آمریکایی به  سمت یک وضعیت چندقطبی در حال تغییر است. وضعیتی که ناظر بر افول هژمونی ایالات متحده و ظهور قدرت­های منطقه­ای به منظور شکل دهی به نظم در حال ظهور خاورمیانه است. در این میان، ایران به عنوان یک دولت انقلابی و یک قدرت تجدیدنظر طلب، با اتخاذ راهبردهای نامتقارن سعی در به چالش کشیدن نظم بین­المللی لیبرال و تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت منطقه­ای نظم­ساز است. در نقطه مقابل، ایالات متحده با همراه ساختن متحدان بین­المللی و منطقه­ای خود و در قالب سیاست فشار حداکثری به دنبال تحمیل انزوای ژئوپلیتیکی، تغییر رژیم و تغییر موازنه قدرت منطقه­ای علیه ایران بوده است. با وجود این، راهبرد مهار آمریکا قادر به تضعیف ظرفیت­های کنشگری ایران در ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه­ای نبوده است. سوال اصلی این است که ایران با بهره گیری از چه استراتژی توانسته در مقابل فشار حداکثری ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن به منظور تحمیل انزوای ژئوپلیتیکی، موقعیت و قدرت خود را حفظ کند؟ فرضیه این نوشتار این است که در مقابل فشارحداکثری ایالات متحده، جمهموری اسلامی ایران سیاست مهارگریزی را به عنوان راهبرد اصلی خود برگزیده است. این سیاست که از طریق "بازدارندگی نامتقارن" اعمال می شود در سه قالب بهره‌گیری از گروه های پروکسی، ارتقای توانمندی موشکی و بازدارندگی دریایی اعمال شده است. ذکر این نکته ضروری است که این پژوهش در قالب روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه تحقیق خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

 1. Afrasiabi, K., & Entessar, N. (2018). The Trump Administration’s Compellence Strategy and Iran’s “Melian” Dilemma. the Brown Journal of world Affairs, Fall/Winter 2018, volume xxv, issue1. .[in Persian]
 2. Ajili, H., & Rouhi, M. (2019). Iran’s Military Strategy, Survival, vol 61(6). .[in Persian]
 3. Al-Jazeera (2020). Syrian army takes Idlib crossroads town despite Turkish warnings. Al Jazeera. Feb. 9, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/02/syria-army-takes-idlib-crossroads-town- turkish-warnings-200209082900519.html
 4. Alishahi, A., & Forouzan, Y. (2019). The nature of Trump's offensive strategies against the Islamic Republic of Iran; Security and military roots and consequences. Defense Policy Journal, Vol 27 (2). pp.85-112. [In Persian].
 5. Aminian, B. (2017). Using Force as a Tool of American Foreign Policy is a Dilemma Facing Trump. Defense Policy Journal, Vol 25 (3). pp.191-222. [In Persian].
 6. Arghavani Pirsalami, F. (2017). The evolution of missile technology and defense-security strategy of the Islamic Republic of Iran. Strategy Quarterly, 26 (2), 51–74. [In Persian].
 7. Bahgat, Gawdat & Ehteshami, Anoushiravan (2017). Iran’s Defense Strategy: The Navy, Ballistic Missiles and Cyberspace, Middle East Policy, Vol. XXIV (3).
 8. Behravesh, M. (2020). Iran’s Unconventional Alliance Network in the Middle East and beyond. Middle East Institute, April 2020. .[in Persian]
 9. Behravesh, M. (2019). How drone attacks on Saudi Aramco might blow up US-Iran tensions. Al Jazeera, September 16, 2019. https://www.aljazeera. com/news/2019/09/drone-attacks-saudi-aramco-blow-iran-tensions190916051658838. Html. .[in Persian]
 10. British Petroleum (2019). BP Statistical Review of World Energy 2019. June 2019 https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
 11. Brodie, B. (1959). The Anatomy of Deterrence, World Politics, Vol 11(2). pp. 173-191.
 12. Buffaloe, D. (2006). Defining asymmetric warfare, Arlington, VA: The Institute of Land Warfare.
 13. Chmaytelli, M. (2017). Abadi defends role of Iranian-backed paramilitaries at meeting with Tillerson. Reuters, October 23, 2017.
 14. Cordesman, A., & Toukan, A. (2014). The Indian Ocean Region: A Strategic Net Assessment, The Center for Strategic and International Studies, August 2014.
 15. Czulda, R. (2016). The Defensive Dimension of Iran's Military Doctrine: How Would They Fight? Middle East Policy journal, Volume 23(1).
 16. Dehqan, H. (2017). Iran’s Defense Minister Warns Saudis of Harsh Reaction. Tasnim, May 8, 2017, https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/05/08/1400962/iran-s-defense-minister-warns-saudis-of-harsh-reaction [In Persian].
 17. Dichristopher, T. (2019). Trump aims to drive Iran’s oil exports to zero by ending sanctions waivers. CNBC, April 22, 2019. https://www.cnbc.com/2019/04/22/trump-expected-to-end-iran-oil-waivers-try-to-drive-exports-to-zero.html
 18. Entessar, N., & Afrasiabi, K. (2019). Trump and Iran: From Containment to Confrontation, New York& London: Lexington Books.
 19. Fox News (2017). Iran Holds Military Exercise in Defiance of U.S. Sanctions. February 4, 2017, http://www. foxnews.com/world/2017/02/04/iran-holds-military-exercise-in-defiance-us-sanctions.html
 20. Goldenberg, I., & Kaleigh, T. (2019). Trump’s Iran Policy Is a Failure.Foreign Policy, September 25, 2019. https://foreignpolicy.com/2019/09/25/trumps-iran-policy-is-a-failure
 21. Goodarzi, J. (2013). Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional Environment, Ortadoğu Etütleri. Vol 4(2). https://pdfs.semanticscholar.org/7310/ecc4cceecb661205c2ce3a4e947175170e34.pdf
 22. Hafeznia, M. (2005). Principles and Concepts of Geopolitic, Mashhad: Papoli Pub [In Persian].
 23. Harmer, C. (2013). Iranian naval and Maritime Strategy. U.S.A: The Institute for the Study of War.
 24. Hubbard, B., & Bergman, R. (2020). Warning Shots: Israel Spares Hezbollah Fighters to Avert a War. The New York Times, April 22, 2020. https://www.nytimes.com/2020/04/22/world/middleeast/israel-hezbollah-knock-on-roof.html
 25. Humud, C. (2018). Lebanese Hezbollah. congress research service Report, June 22, 2018. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10703
 26. Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and Making of World Order, Free Press.
 27. Ibish, H. (2020). The U.S. and Iran Inch Toward Confrontation in Iraq. Bloomberg, April 7, 2020. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-07/the-u-s-and-iran-are-inching
 28. Indyk, M. (1994). Symposium on Dual Containment: US Policy Toward Iran and Iraq. Middle East Policy, Vol. III (1). pp. 1-7.
 29. International Institute for Strategic Studies (2019). Iran’s Networks of Influence in the Middle East, November 2019. https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-03-ch-1-tehrans-strategic-intent
 30. Izewicz, P. (2017). Iran’s Ballistic Missile Programme: Its Status and the Way Forward. EU Non-Proliferation Consortium: Non-Proliferation Papers. April 30, 2017. https://www.sipri.org/sites/default/files/ iran-ballistic-missile-programme.pdf.
 31. Jafari, M. (2017). There is a potential to increase the range of Iran's missiles". Mashreq News. October 31, 2017. https://www. mashreghnews.ir/news/793275[In Persian].
 32. Jones, S. (2020). Containing Tehran Understanding Iran’s Power and Exploiting Its Vulnerabilities. Center for Strategic & International Studies, January 2020.
 33. Kalantari, F.& Eftekhari, A. (2014). Investigating and explaining the "threat against threat" strategy in the defense policy of the Islamic Republic of Iran. Defense Policy Journal, Vol 22 (4). pp.63-90. [In Persian].
 34. Karami, A., & Mousavi, A. (2019). Geopolitical elements and components of Trump foreign policy against Islamic Republic of Iran. International Quarterly of Geopolitics, 15(3), 156–181. [In Persian]
 35. Khamenei, A. (2014). Statements in a meeting with members of the Assembly of Leadership Experts. Office for Preserving and Disseminating the Works of the Grand Ayatollah Khamenei. September 3,2014. http://farsi.khamenei.ir/speec h-content?id=27356[In Persian].
 36. Khamenei, A. (2015). Statements at the meeting of the members of the World Assembly of the Ahl al-Bayt (as) and the Union of Islamic Radio and Television. Office for Preserving and Disseminating the Works of the Grand Ayatollah Khamenei. August 17,2015. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=370 [In Persian].
 37. Khamenei, A. (2017). Excerpts from statements in a group meeting of IRGC commanders after the Laylat al- Qadr missile operation. Office for Preserving and Disseminating the Works of the Grand Ayatollah Khamenei. July 5,2017. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=370 [In Persian].
 38. Khamenei, A. (2019). Statements at the ceremony of the anniversary of Imam Khomeini's death. Office for Preserving and Disseminating the Works of the Grand Ayatollah Khamenei. June 3, 2019. http://farsi.khamenei.ir/speech-conte nt?id=42758 [In Persian].
 39. Katzman, Kenneth (2020), "Iran Sanctions", Congressional Research Service, April 14, 2020. See: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf.
 40. Katzman, K., & McInnis, K. (2020). U.S.-Iran Conflict and Implications for U.S. Policy. Congressional Research Service, May 8, 2020. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45795.pdf
 41. Knights, M. (2018). The Houthi War Machine: From Guerrilla War to State Capture. CTC Sentinel, Volume 11(8).
 42. Kumar Sen, A. (2018). A Brief History of Sanctions on Iran, Atlantic Council, May 8, 2018. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/a-brief-history-of-sanctions-on-iran
 43. Lister, C., & Nelson, D. (2017). All the President’s Militias: Assad’s Militiafication of Syria. Middle East Institute, December 14, 2017. https://www.mei.edu/publications/all-presidents-militias-assads-militiafication-syria
 44. Macias, A., (2020). Iran launches first military satellite in latest show of force, CNBC, April 22, 2020.https://www.cnbc.com/2020/04/22/iran-launches-noor-its-first-military-satellite.html
 45. Mahdipour, A. (2020). Explaining the conceptual model of resistance in Ayatollah Khamenei's thought. Political Knowledge Quarterly, 15(2), 539–566. [In Persian].
 46. Maksad, F. (2020). Lebanon’s Halloween Government. Foreign Policy, January 22, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/01/22/lebanons-halloween-government
 47. Mousavi Shafaee, M., & Monfared, G. (2019). Neo-Jacksonian Foreign Policy of Donald Trump. Vol 15 (1). pp.146-179. [In Persian].
 48. Nephew, R. (2019). Evaluating the Trump Administration’s Approach to Sanctions, Case: Iran. the Center on Global Energy Policy, November 2019, pp:1-8.
 49. Noori, A. (2019), Containment and Deterrence in US-Russian Relations; Implications and ‎Consequences for Iran. World Politics, Vol.8 (2). pp. 247-290. [In Persian].
 50. O’Rourke, L. (2018). Covert Regime Change: America’s Secret Cold War, Ithaca, New York: Cornell University Press.
 51. Pompeo, M. (2018). Confronting Iran: The Trump Administration’s Strategy. Foreign Affairs, November/December 2018. https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/201
 52. Poursaeed, F.& Shapoori, M (2018). The Trump Administration and the Sovietization of the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies Quarterly, Vol. 21(3). pp. 57-101. [In Persian].
 53. Press Tv (2020). Syrian army soldiers liberate key town of Khan Tuman in Aleppo. Report,29 January 2020. https://www.presstv.com/Detail/2020/01/29/617395/Syrian-army-soldiers
 54. Rouhani, H. (2019). Zeroing Iran’s Oil Exports to Endanger International Waterways. Fars News, August 21, 2019. https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980530000904
 55. Sayyari, H. (2017). Only Regional Countries Can Restore Security to Persian Gulf. Islamic Republic News Agency (IRNA), May 1, 2017. See: http://www.irna.ir/en/newsprint.aspx?ID=82512352 [In Persian].
 56. Smith, R. (2016). Isolation Through Humanitarianism: Subaltern Geopolitics of the Siege on Gaza. Antipode Journal, 48(3):750-769. doi.org/10.1111/anti.12224
 57. Snyder, Glenn H. (1997). The Security Dilemma in Alliance Politics. World Politics. 36 (4): 461-495.
 58. Tabatabai, A., & Clarke, C. (2019). Iran’s Proxies Are More Powerful Than Ever. Foreign Policy, October 16, 2019. https://foreignpolicy.com/2019/10/16/irans-proxies-hezbollah-houthis-trump-maximum-pressure.
 59. The Guardian (2020). Iranian boats come 'dangerously close to US navy warships. 15 April 2020.https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/iran-boats-persian-gulf-us-
 60. Trump, D. (2018). Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action. May8, 2018.https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action
 61. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics, New York: Random House.
 62. White House (2017). National Security Strategy of the United States of America. December 2017.https ://www.whitehou se.gov/wp-content/uploads
 63. white House (2017). Remarks by President Trump on Iran Strategy, October 13, 2017. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran-strategy/
 64. White House (2019), Statement from the President on the Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist, April 8, 2019. See: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization
 65. Zagare, F., & Kilgour, M. (1993). Asymmetric Deterrence, International Studies Quarterly. Vol. 37(1). p.p;1–27.
CAPTCHA Image