با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مرز و بویژه توسعه در سکونتگاههای مرزی در هر کشوری از ابعاد مختلفی حائز اهمیت بوده و از فاکتورهای دوام و قوام هر کشوری محسوب میشوند این مهم با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلتیکی و ژئوکالچر ایران و بویژه با وجود منابع و ذخائر طبیعی موجود در بیشتر استانهای مرزی، اهمیت ژئواکونومیک و استراتژیک این مناطق را افزون نموده و بر مسئولیت دولت و نظام ایران مبنی بر تامل بیش از پیش جهت توجه به توسعه همه جانبه در این استانها تاکید دارد. ازجمله می‏توان به استانهای کرمانشاه،ایلام ،خوزستان ،بوشهر،هرمزگان و...اشاره نمود که مرزو پهنه وسیعی را از غرب تاجنوب کشور را شامل می‏شوند . استان ایلام نیز که از جمله استانهای دارای بیشترین ذخایر انرژی فسیلی در سطح کشور می‏باشد ، متاثر از موقعیت جغرافیائی به عنوان یک استان محروم و فاقد توسعه وکم برخوردار به شمار رفته در حالی که یکی از راهکارهای برون رفت این استان از بحران‏های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی ، مدیریت و بکارگیری انرژی‏های فسیلی می‏باشد . در این زمینه تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به بررسی وارزیابی اثر بخشی بکارگیری انرژی‏های فسیلی در توسعه شهرستان‏های استان ایلام پرداخته است . در راستای بررسی اثر بخشی بکارگیری سوخت‏های فسیلی در توسعه شهرستان‏های استان ایلام و بر مبنای مدل تاپسیس ، نتایج تحقیق نشان داد که در این زمینه شهرستان ملکشاهی با 17/16 درصد ، شهرستان دهلران با 74/12 درصد ، شهرستان سیروان با 03/11 درصدو شهرستان‏های ایلام و ایوان هر کدام با 08/10 درصد از جمله شهرستان‏هایی می‏باشند که توسعه انرژیهای فسیلی در محدوده آن‏ها و سطح استان می‏تواند در توسعه این شهرستان‏ها را به همراه داشته باشد ، در زمینه سایر شهرستان‏ها نیز توسعه انرژی‏های فسیلی نقشی در توسعه آن‏ها نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

 1. Ahuja, Satinder (2015). Food, Energy, and Water: The Chemistry Connection. Elsevier. ISBN 978-0-12-800374-9. Retrieved 14 April 2018 – via Google Books.
 2. Aminzadeh, Kazem, Mahmoudi, Massoud, Aminzadeh, Ahmad, 2014, A study of the situation of non-renewable energy in Iran and the impact of their consumption on economic development, Energy Management and Environment Conference, Kimia Energy Co., https: / /www.civilica.com/Paper-ENERGYCONF04-ENERGYCONF04_021.html.[in Persian]
 3. anderson,liam,(2020), City of Black Gold: Oil, Ethnicity, and the Making of Modern Kirkuk by Arbella Bet-Shlimon ,The Middle East Journal,(74),(1)
 4. Baştürk,Meryem Filiz,(2020),The Causality Relationship Between Natural Gas Consumption and Economic Growth in Caucasus and Central Asian Economies With Natural Gas Exporters,Economic, Educational, and Touristic Development in Asia.
 5. Chang, D. S., Yeh, L. T., & Chen, Y. F. (2014). The effects of economic development, international trade, industrial structure and energy demands on sustainable development. Sustainable Development, 22, 377– 390. https://doi:10.1002/sd.1555
 6. Dale, Farzaneh, Ghanbarzadeh, Maryam, 2012, A Look at the Relationship between Natural Gas Consumption in Economic Growth and Prioritization of Gas Consumption in Iran, Office of Research and Policies of Production Sectors, Economic Journal-Economic Issues Monthly, No. 2.
 7. Eskandari, Naghmeh, 2011,Study of social causes and factors affecting the choice of hospital type by women for surgery in Tehran in 2011 Case study: Arash State Hospital and Mothers Private Hospital, Master Thesis, Faculty of Humanities, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch. .[in Persian]
 8. Ezzati , Heidaripour, Eghbali, Nasrollah, Esfandiar, Nasser, 2011, The role and position of border management in the planning system, Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, No. 4. .[in Persian]
 9. Ground, Abdul Karim, Qaisar Beigi, Mojtaba, Shiri, Mohammad. 1398, Ilam Province Development Report, Ilam Provincial Planning Deputy.
 10. Ilam Provincial Studies Center, 1398.
 11. Jabbarnejad, Karim, Zargar, Alireza, Rajabi, Hadi, 2019, Political and social factors affecting the cooperation of border residents in improving the security of border areas of Urmia, Quarterly Journal of Border Science and Technology, Volume 8, Number 4. • Eskandari, Naghmeh, 2010, Study of social causes and factors affecting the choice of hospital type by women for surgery in Tehran in 2011 Case study: Arash State Hospital and Mothers Private Hospital, Master Thesis, Faculty of Humanities, Department of Geography and Urban Planning, Azad University Islamic Science and Research Branch of Tehran. .[in Persian]
 12. Jabbarnejad, Karim, Zargar, Alireza, Rajabi, Hadi, 2019, Political and social factors affecting the cooperation of border residents in promoting security in the border areas of Urmia, Quarterly Journal of Border Science and Technology, Volume 8, Number 4. .[in Persian]
 13. Meshkini, Abolfazl, Trudast, Zahra, Karami, Ahmad, 2019, Spatial explanation of the development ranking of Ilam border cities, Quarterly Journal of Border Science and Technology, Volume 8, Number 1. .[in Persian]
 14. Moghadasi, Saeed, 2015, Evaluation of Sustainable Rural Development Capabilities with Emphasis on Medicinal Plants Production Case Study: Semnan Province, Miami County, Kalposh District, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities, Department of Rural Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. .[in Persian]
 15. National Oil Company Studies Centre, 2019, 35
 16. Sabet, Seyed Abdul Hamid, Jannat, Shahabuddin. 2015, Evaluating the trend of energy consumption from the perspective of sustainable development in Iran, Quarterly Journal of Economic Research Approaches, Volume 1, Number 1. .[in Persian]
 17. Salim,nargis.(2020),RURAL DEVELOPMENT IN INDIA: A CASE STUDY OF OIL AND NATURAL GAS CORPORATION,Indian Streams Research Journal,(3),12. .[in Persian]
 18. Statistics Center of Iran, 2016, Detailed Energy Statistics in Ilam Province.
 19. strambo,claudia,carolina,ana,espinosa,gonzalez,(2020),Extraction and development: fossil fuel production narratives and counternarratives in Colombia,Climate Policy nternational journal,https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1719810.
 20. Todaro, Michael, 2006, Economic Development in the Third World, Tehran: Program and Budget Organization Publications.
 21. Xianbin Yao Robert Guild J. Michael Trainor,2015,Energy Security and Sustainable Development Opportunities in Pacific Island Countries,Sustainability of Energy Systems,https://doi.org/10.1002/9781118991978.hces044.
 22. Zaki, Pashalo, Yashar, Ahmad, 2014, Application of the border markets of West Azerbaijan, National Conference on Sustainable Development and Investment Opportunities, Pars Abad Moghan.[in Persian]
 23. Zodbin, Maliheh, 2016, The Impact of Sustainable Development on Social and Economic Inequality of Women in Kushk Zar Savojbolagh Summer Village, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities, Department of Rural Geography, Islamic Azad University, Islamic Branch of Tehran Science and Research Branch. .[in Persian]
 24. Zohourian Mehr, Mohammad Jalal, 2011, Stylish Replacement of Fossil Resources with Biomass: A Strategic Necessity, Resource Research-Educational Quarterly, First Year, No. 1. .[in Persian]
 25. http://basparesh.ippi.ac.ir/article_928.html
 26. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.636.2936&rep=rep1&type=pdf
 27. http://eflrjournal.edalat.ac.ir/article_31453.html
 28. http://ejip.ir/article-1-122-fa.pdf
 29. https://www.amar.org.ir
 30. https://www.amazon.com/City-Black-Gold-Ethnicity-Making/dp/1503609138
 31. https://www.elsevier.com/books/food-energy-and-water/ahuja/978-0-12-800211-7
 32. https://www.researchgate.net/publication/339669706_The_Causality_Relationship_Between_Natural_Gas_Consumption_and_Economic_Growth_in_Caucasus_and_Central_Asian_Economies_With_Natural_Gas_Exporters
CAPTCHA Image