با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

عوامل و کنشگران در سطوح مختلف جغرافیایی دست به سازماندهی سیاسی فضا می­زنند. سازماندهی سیاسی فضا تنها اختصاص به سطح ملی ندارد، بلکه در هر سطح جغرافیایی با توجه به سطح قدرت و به میزانی که از ابزارهای مختلف متناسب با میزان حاکمیت و قدرت بهره­مند است، می­تواند اقدام به سازماندهی فضا نماید. دایره کنش نظام جهانی به عنوان کلان­ترین مقیاس جغرافیایی، سطح جهان را در بر می­گیرد. مسأله پژوهش این است که نظام جهانی چگونه و از طریق کدام مکانیزم­ها و فرآیندها در سطح جهانی باعث سازماندهی سیاسی فضا می­شود؟ روش تحقیق مقاله حاضر مبتنی بر روش کیفی و بر اصول داده­بنیاد استوار است. نظام جهانی از طریق عناصر ساختاری و غیر ساختاری موجب سازماندهی سیاسی فضا می­شود. قدرت، موتور محرکه نظام جهانی برای دستیابی به اهداف خود است. نظام جهانی از طریق افزایش و تقویت قدرت ساختاری نهادها و سازمان­ها را به وجود می­آورد. نهادها و سازمان­ها قوانین و هنجارهای مورد نیاز خود در سطح جهان را تولید می­کنند. تمام واحدهای سیاسی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مطلوب نظام جهانی هستند و در صورت عدم تبعیت واحدهای سیاسی و کشورها از این قوانین با قدرت قهرآمیز قدرت­های جهانی روبه­رو می­شوند. قدرت­های جهانی تلاش می­کنند تا با برنامه­ریزی و نظم­ساختاری و غیرساختاری فضاهای ارتباطی را کنترل و فضاهای گفتمانی را تولید نمایند. این قدرت­ها از طریق گفتمان­سازی، هویت خود را از کشورهای که به زعم آنها مخل نظم جهانی هستند متمایز کرده و آنها را از طریق قدرت قهرآمیز و یا محروم­نمودن از فضاها و فرایندهای ارتباطی تنبیه نمایند. قدرت­های جهانی ضمن تولید گفتمان­ها از کشورهای مخالف نظام­جهانی گفتمان­زدایی می­کنند و با عنوان­های از قبیل کشورهای محور شررات سعی در بازنمایی این کشورها تحت­عنوان ضد فضاهای ارتباطی و گفتمانی دارند. در آخر قدرت­های جهانی به پشتوانه اقدامات زیربنایی خود از قبیل تاسیس نهادها و سازمان­ها به تولید فعالیت­های روبنایی خود از قبیل گفتمان­ها و هویت­ها می­پردازند و بدین طریق فعالیت­های خود را مشروع جلوه می­دهند.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. Afrugh, Emad, 2017, Space and Society: Urban Space and Social Inequality, Tehran: Science [In Persian].
  2. Afzali, Rasoul and others. (2013) Geopolitical Discourse Analysis of the Modern State in the Political Management of space in Iran. International Journal of Geographic Society of Iran 11th year, No, 93. [In Persian].
  3. Agnew, J. (2005), Sovereignty regimes: territoriality and state authority in contemporary world politics, Annals of the Association of American Geographers, 95(2): 437461.
  4. Agnew, Jhon and Cobridge. (1995), Mastering Space, New York, Routledge.
  5. John. (1999). Geopolitics: re- visiong world Politics. London: Routledge.
  6. Ahmadipour, Zahra, Mirashkarian, Yahya, Hokkard, Bernard (2014), Political organization of space, Geographical Quarterly, Environment, No. 12. [In Persian].
  7. Ahmadypoor, Zahra and others. (2012). the political organization of space, National Geographical Organization Publication.
  8. Atkinson, Dave, 2016, Cultural Geography: Critical Dictionary of Concepts, translated by Narges Khalesi Moghadam, Tehran: Tisa. [In Persian].
  9. Bacervich, Andrew. (2002). American Empire: The Realities and Consequences of Us Diplomacy, Cambridge: Mass, Harvard University Press.
  10. Barkin, S. (2016) International organization (Theories and institutions), Translators: Mostafa Entezar ahmahdi and Abdul Majid Saifi, Tehran: kavir. [In Persian].
  11. Barkin, Samuel and DeSombre Elizabeth. (2000). Unilateralism and Multilateralism in International Fisheries Management, Global Governance 6: 339-360.
  12. Barnett, Michael and Duvall, Raymond. (2005). Power in Internatinal Polities, Internatinal organization, Vol. 5a, No. 4.
  13. Blacksell, Mark. (2010). Political Geography, Translation by: Mohammad Reza Hafeznia and others, Tehran: Entekhab Puplisher. . [In Persian].
  14. Castells, M. (1984). Space and Society. London: Citis in Transformation.
  15. Chwieroth, Jeffrey. (2003), a Capital Idea: The Role of Neoliberalism in Liberalization of Finance in Emerging Markets, (Ph. D Thesis, and University of California at Santa Barbara).
  16. Clout, H. and Hall, P. (2003) Jean Gottmann 1915- 1994, P. Brit. Acad., 120-215.
  17. Dehghani, Firoozabadi, Seyed Jalal. (2008). Colonial Phoenix: Concepts and teccnologies of domination, Proceedings of the colonial conferences: Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. [In Persian].
  18. DiMaggio, Paul J. (1983). State Expansion and Organization Fields. Pp. 147-161 in Organization Theory and Public Policy, edited by Richard H. Hall and Robert E. Quinn. Bevrly Hills, CA: Sage
  19. Du Bois, Mare. (1991). the Governance of the Third World: A Foucauld; a Pers Pective on Power Relations in Development, Alternatives, and Vol. 16.
  20. Norman, Norman. (1991). Language and Powwer, London and New York: Longman.
  21. M. (1972). The Archaeology of Knowledge, translated by A. M. Smith, New York.
  22. Gardner, Richard. (1980). Sterling- Dollar Diplomacy in Current Perspective: The Origins and the Prospects of Our Internatinal Economic Order (New York: Columbia University Press).
  23. Ghalibaf, Mohammadbagher and others. ( 2011). Oil revenues and distribution of political space power in Iran, Geoplitic Quarterly, Vol. 7, No. 2. [In Persian].
  24. Ghorchi, Morteza, 2019, Confused Iran in Network Economy, East newspaper, No 3437. [In Persian].
  25. Giddens, A. (1990). New York: Polity Press.
  26. Gottman, (1982). The Basic  Problem Of  Political  Geography: The Organization  Of  Space  And  The Search  For Stability, Tijdschrif voor economische en social geography, 73: 340-349. Politics: Insights and Evidence, J. David Singer(Ed), New York.
  27. Hafezienia, Mohammad Reza; Ghalibaf, Mohammad Bagher (2001), Spatial Distribution Strategy of Political Power in Iran through Local Development, Quarterly Journal of Geographic Research, No. 16. . [In Persian].
  28. Hafeznia, M. R, (2011); Principles and concepts of geopolitics, Mashhad: Papoli Publications [In Persian].
  29. Hafeznia, Mohammad Reza. (2002). the strategy of spatial distribution of political power in Iran through the development of local institutions, Quarterly Geoplitical research, No. 186. [In Persian].
  30. Harold, Koontz & others (1993); Principles of Management. Translated by Mohammad Ali Tousi & others. Tehran: State Management Training Center [in Persian].
  31. Harvey, D. (1976). Social Justice in the City. Boltimore: Basil Blackwell.
  32. Hatami Nezhad, Hossein & Shoorcheh, Mahmood, 2013, City and Critical Theory, Tehran: Parham. [In Persian].
  33. Heywood Andrew. (2001). Politics, Translated: Abdul Rahman Alam and Lida Kavousi, Tehran: Ney Publishing. . [In Persian].
  34. Holloway, L. And Hubbard, P. (2001), People and Place: The Extraordinary Geographies of Everyday Life. Harlow, Prentice- Hall.
  35. Huntington, Saumel. (2002). The Clash of Civilization and the remaking of World Order. Simon and Schuster.
  36. International Monetary Fund. (2001). Annuaal Report 2001(Washington, Dc: IMF,), Appendix VII.
  37. Janeston, R. J. and others. (2003). Geographies of Global Change, Tehran: A. I. G. High Course of War. . [In Persian].
  38. Jessop, B. (1990) Regulation theories in retrospect and prospect. Economy and Society, 19, 2, 153-216.
  39. Jones, M. and Jones, R. and Woods, M. (2004). An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics, London and New York: Routledge.
  40. Jones, Martin (2004) Regional spaces, spaces of regionalism: territory, insurgent politics and the English question. Transactions of the Institute of British Geographers.
  41. Kaviani Rad, Morad and Azizi­ Kaveh, Ali, 2011, the role of spatial identity in the emergence of political action. Case Study, Tehran Revolution Square and Street, Journal of Applied Social Science Research, Vol. 17.No. 20, pp 151-167.
  42. Kharazi, Raha, (2006); Cyber Diplomacy, Articles collection of Cyber Journalism, Tehran: The Science and Research Branch of the Islamic Azad University [In Persian].
  43. Khashi,Gholam reza, 2011, Space Analysis as field Discourse, Iranian Social Studies Jounal, Fifth period, No, 2. [In Persian].
  44. Lefebvre, H. (1991). The Production of Space, Translated by Smith David Nicholson. Oxford: Blackwell.
  45. Lefebvre, Henri, 2017, Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre, Editors, Gonardena and others, Translators. Afshin Khakbaz and Mohammad Fazeli, Tehran: Tisa Publication. [In Persian].
  46. Malmberg, T. (1980) Human Territoriality. Vol. 11, Mouton, New York, 31-35.
  47. Massey, D. 1998, Power – geometric and the politics of space- time, Hetner lecture, Departemant of geography, University of Heidelberg, Heidelberg.
  48. Mazrui, A. A. (1994) Global Apartheid: Structural and Overt, Alternatives vol. 19, No. 2.
  49. Meyer, John W. (1983). Conclusion: Institutionalization and the Rationality of Formal Organizational Structure. Pp. 261-282 in Organizational Environments: Ritual and rationality, edited by John W. Meyer and W. Richard Scott. Beverly Hills, CA: Sage.
  50. Meyer, John W. and Brian Rowan. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology 83: 340-63.
  51. Mirheydar, Dorreh and Hamidinia, Hossain. (2006). Comparison of Geopolitics and international relations in terms of methodology and concepts. Tehran: Geopolitical Quarterly, No. 3. [In Persian].
  52. Mirzaei, Khalil. (2016). Qualitative Reserarching, Tehran, Fuzhan. [In Persian].
  53. Moradi, Eskandar and Afzali, Rasoul. (2013). new thoughts in Geopolitics, Tehran: Zaiton sabz Press.
  54. Morgenthau, Hans, (2000); Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Translate to Persian: Homeyra Moshir zade, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Press [In Persian].
  55. Morgenthau, Hans. (1995); Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Translate to Persian: Homeyra Moshir zade, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Press [In Persian].
  56. Mossalanejad, Abbas. (2017). Institutionalism and Globalization, Tehran: University of Tehran press. [In Persian].
  57. Mousavi Shahidi, Seyyed Mehdi, (2015), Political organization of space on a regional scale (case study: Persian Gulf region), Master's thesis for political geography by Dr. Marjan Badiei of Osandahi, University of Tehran, Faculty of Geography. [In Persian].
  58. Mousavi zare, syed Javad, and others. (2018), Survey and analyze the position of science and technology in the realm of hard power, soft power and smart power, Geopolitics Quarterly, Vol 13, No 3. [In Persian].
  59. Murdoch, Jonathan, 2012, Post- Structuralist Geography: a guide to revolational space. Traslated by: Zahra Pishgahifard and Mosayeb GharehBeygi, Tehran: Zaiton sabz. [In Persian].
  60. Murphy, A.B. (2000). Political organization of space in advanced placement human geograhphy. Journal of Geography, 99(3-4), 120-131.
  61. Nabavi, Seyyed Abbass, (2009). Philosophy of power, Tehran, Samt. [In Persian].
  62. Nossel, Suzanne, (2004); Smart Power, Foreign Affairs, Available at: foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power
  63. Nye, Joseph S, (2004); Soft Power: The Means to Success in Wourld politics, New York: public Affairs.
  64. Nye, Joseph S, (2008); Power in the Global information Age: From Realism to Globalization, New York: Routledge Press. . [In Persian].
  65. Nye, Joseph, (2003); Soft Power, Translate to Persian: Mohammad Hoseyni Moghaddam, Rahbord Journal, Vol.10, No.29, pp.363-380 [In Persian].
  66. OTuathail, G (2002), Theorizing Practical Geopolitical Reasoning: The Case of The United States, response to the War Bosnia, Political Geography.
  67. OTuathail, G and Agnew, J (1992), Geopolitic and Discourse: Practical Geopolitical Reasoning in American Foreign Policy. Political Geography, 11(2), 190 e204.
  68. Parsons, Talcott. (1951). the Social System. New York: Free Press.
  69. Parsons, Talcott. (1956). A Sociological Approach to the Theory of Social Stratification. Pp. 92-129 in Class. Status. And Power: A Reader in Social Stratification, edited by Reinhard Bendix and Seymour M. Lipset. Glenco, IL: Free Press.
  70. Pourmousavi, Moses & others, (2009), Political organization of cultural and functional areas in Iran, Geopolitical Quarterly, Fourth Year, No. 3. [In Persian].
  71. Raffestin, Claude (2012) Space, territory, and territoriality; Environment and Planning: Society and Space, Volume 30, Pages 121-141.
  72. Rezaeian, Ali. (2007). Foundations of Organization and Management, Samt Publications.
  73. Rosen, Stephen. ( 2003). An Empire: If you can keep it, The National Interest, Spring
  74. Russell, Bertrand, (1990). Power. Translation by: Najaf Darya Bandari, Tehran: Khrazmi Publishers. [In Persian].
  75. Sack, R (1986) Human Territoriality: Its Theory and History; Cambridge, Cambridge University Press.
  76. Sack, R. (1980). Conceptions of Space in Social Thought A Geographic Perspective. London and Basingstoke: The Macmillan Press.
  77. Scott, W. Richard and John W. Meyer, eds. (1994). Institutional Environment and Organizations: Structural Complexity and Individualism. Thosand Oaks, CA: Sage.
  78. Shafiei, Massoumeh, Alikha. (2014). Space and power reproduction, study on gender segregation in Tehran, s Universities. Iranian Journal of cultural Research. Seventh period, No.1. [In Persian].
  79. Shakoieh, Houssein, 2007, New Thought in the Philosophy of Geography, Vol.1, Ninth Edition, Institute of Geography and Cartography Geology. [In Persian].
  80. Smelser, N. J & Baltes, P. B. (2001), Scale in Geography, (eds.) Internatinal Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Oxford: Pergamon Press.
  81. Soja, E. (1996), Third space. Oxford, Blackwell's.
  82. Soja, Edward (1971) the political organization of Space, Published by Association of American Geographers.
  83. Tajik, Mohammadreza. (2004). Disciurse, antydiscourse and politics, Tehran: Institute for Human sciences Reseach and Development. [In Persian].
  84. Taylor, 1982, Political Geography of the Twentieth Century, London: Belhaven Press, P. 330.
  85. Taylor, Alastair (1975). A systems approach to the political organization of space, Social Science Information, university of albera, published by sage pub. 14.7.
  86. Vaezi, Mahmoud & Ahadi, Afsaneh, (2010), Public diplomacy and foreign policy, Vol.1, Tehran: Publications of Center for Strategic Research [In Persian].
  87. Wallerstein, Emmanuel. (2007). the intergovernmental Structure of the new global system. Translated by: Alireza tayeb. Publications office of political and international studies. [In Persian].
  88. Weber, Max. (1968). Economy and Society: An Interpretive Sociology, 3 Vols. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. New York: Bedminister Press.
  89. Wilson, Ernest J, (2008); Hard Power, Soft Power, Smart Power, The Annals Of the American Academy of political  and social science, 616;(March 2008). Available at: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002716207312618?journalCode=anna
  90. Zaki, Yashar, and Valigholizadeh, Ali.2013, Spatial Scales in Political Geography, Tehran: University of Tehran press. [In Persian].
  91. Zarghani, seyyed Hadi, (2009); Introduction to National power, Tehran: Publications of Resarch Institute of Strategic Studies [In Persian].
  92. Zohdi Goharpour, Mohammad. (2017). the emergence and transformation of the idea of territory in Iran. Thesis for Ph.D in political Geography. [In Persian].
CAPTCHA Image