با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

بیش از شش دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه در جهان گذشته است. در این مدت مفهوم توسعه با تحولات نظری و عملی همراه بوده است. ابتدا رشد اقتصادی محض مورد توجه بود و امکانات طبیعی و محیط‌زیست به‌ عنوان ابزار تسهیل‌گر توسعه تلقی می‌شد. با گذشت زمان صاحبنظران توسعه دریافتند چه بسا، یک واحدسیاسی بتواند به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل عدم توجه به جنبه‌های محیط‌زیستی، تداوم توسعه محل تردید جدی قرارگیرد. بدین‌ترتیب، از دهه 1970، رویکردهای زیست ‌محیطی به عنوان نقد دیدگاه رابطه بین محیط‌ زیست و توسعه که در تئوری‌های رشد و مدرنیزاسیون و همچنین رویکردهای نئولیبرالی غالب شده بود، ظهور کردند. با این نگاه بود که توسعه ‌پایدار مبنای عمل قرار گرفت. توسعه‌ای که علاوه بر رشد اقتصادی و توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استفاده بهینه از منابع و امکانات طبیعی و همچنین عدالت بین نسلی نیز درآن مورد توجه می‌باشد. با رهیافت فوق، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که اجرای برنامه‎های توسعه ملی چه تاثیری بر مشکلات محیط‌زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته است؟ برای دستیابی به این منظور، از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده‎ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه‎ای-اسنادی استفاده شده است. بررسی رابطه دیدگاه‎های حاکم بر توسعه در ایران و مشکلات محیط‌زیستی دریاچه ارومیه، این پژوهش را به این نتیجه رهنمون ساخت که ناپایداری محیط‌ زیستی دریاچه ارومیه بطور عمده تحت تاثیر برنامه‎های توسعه ملی بوده است.

کلیدواژه‌ها

1. Bruyn, S. (2000). Economic growth and the environment. Kluwer Academic Publishers.
2. Department of Environment of Iran (DOE). (2010). Integrated management plan for Lake Urmia Basin. Prepared in Cooperation with Governmental Organizations, NGEOs, and Local Communities of Lake Urmia Basin. Iran: Author. (In Persian)
3. Department of Environment of Iran (DOE). (2013). Urmia Lake: Challenges, Actions, and the Way Forward. Urmia Lake Restoration Staff. (In Persian)
4. Deyni Torkmani, A. (2011, January 31). Economic development strategies from the viewpoint of economic schools; Walt Whitman Rowstow's Theory of Economic Growth. Donya-e- eqtesad Newspaper [The word of Economies], p.29. (In Persian)
5. Ebtekar, M. (2013, November 9). Note; Reviving the Iran’s Environment. Iran Newspaper, p.1. (In Persian)
6. Escobar, A. (1995). Encountering development: the making and unmaking of the third world. United States: Princeton University Press.
7. FadayiFard, M. (2013). Significant reasons for reducing the amount of water entering the lake and the operational procedures for saving the Lake Urmia. Ministry of Energy magazine (14 academic instructions to revive Lake Urmia), Special issue on Urmia Lake, 18-20. (In Persian)
8. Farrokhnia, A. & Morid, S. (2014). Evaluation of the effect of precipitation and temperature changes on the flow of rivers in the Uremia Lake basins. Bimonthly Journal of Water and Wastewater, 3, 86-97. (In Persian)
9. Ghalibaf, M.B. & Moussavi, Z. (2014). Development and environment in Urmia Lake of Iran. European Journal of Sustainable Development, 3 (3), 219-226.
10. Hodder, R. (2006). Development geography in Iran and the world. (F., Khani & N., Javadi, Trans.).Tehran: Ghomes. (In Persian)
11. Iran Consulting Engineers Society. (2011). Assessing the sustainability of the development process and its consequences on Lake Urmia (Urmia lake environmental crisis). Tehran: Author. (In Persian)
12. Iran Water Resources Management Company, Deputy of Planning and Development. (2015). Specifications of Iran’s dams. Tehran: Author. (In Persian)
13. Iran Water Resources Management Company, Infrastructure Studies Office. (2015). Iran wells information. Tehran: Author. (In Persian)
14. Islamic Parliament Research Center, Infrastructure Studies Office. (2012). Expertise About revive plan of the country's lakes and wetlands. Tehran: Author. (In Persian)
15. Islamic Parliament Research Center. (1990). Law of the First Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, 1990-1994. (In Persian)
16. Islamic Parliament Research Center. (1995). Law of the Second Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, 1995-1999. (In Persian)
17. Islamic Parliament Research Center. (2000). Law of the Third Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, 2000-2004. (In Persian)
18. Islamic Parliament Research Center. (2005). Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, 2005-2009. (In Persian)
19. Islamic Parliament Research Center. (2011). Law of the Fifth Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, 2011-2015. (In Persian)
20. Jalili, S., Morid, S., Banakar, A. & Namdar Ghanbari, R. (2012). Spectrophotometric analysis of time series of Lake Urmia water level. Journal of Water and Soil Conservation, 4, 25-46. (In Persian)
21. Jamali, M., Sharifi, A. & Pourmand, A. (2013). Has Lake Urmia been completely dried up in the past?. Retrieved from http://www.khabaronline.ir/ detail/311311/weblog/akhani. (In Persian)
22. Kamali, M. & Youneszadeh Jalili, S. (2016). Investigation of land use changes in Lake Urmia catchment area using satellite imagery. Tehran: Urmia Lake Restoration Program. (In Persian)
23. Khoshtinat, S., Alami, M.T. & Amin Nezhad, B. (2015). Quantitative Effects Influencing Factors in the Urmia Lake Water Level Change Using a System Dynamics Model. Biological Forum-An International Journal, 7 (1), 861-870.
24. Lak, R., Darvishi Khatooni, J. & Mohammadi, A. (2011). Paleolimnological studies and causes of sudden decrease in Lake Urmia water level. Applygeology, 4, 343-358. (In Persian)
25. Leftwich, A. (2006). The developmental states. (J., Afsharkohan, Trans.). Mashhad: Merendiz and Neynagar. (In Persian)
26. Lotfi, A. (2012). A description of the basic conditions of Lake Urmia. Micheal Mozer(Ed.). (Y., Akbaradeh, Trans.). Tehran: Ghalam Azin. (In Persian)
27. Makhdoom, M. (2015). Land management is a prerequisite for development plans. Retrieved from http://www.iraneia.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=328. (In Persian)
28. Management and Planning Organization. (2001-2013). Books of the Budget Law of the country; Attachment. Tehran: Management and Planning Organization publication. (In Persian)
29. Ministry of Energy (2013). Restoration of the Urmia Lake. Journal of Ministry of Energy. Tehran: Ministry of Energy. (In Persian)
30. Ministry of Planning and Budget. (1991-2001). Books of the Budget Law of the country. Attachment1; Construction Projects. Tehran: Author. (In Persian)
31. Ministry of planning and budget. (1992-2002). Country Budget Laws. Tehran: Ministry of planning and budget publication. (In Persian)
32. National Parliament (1951). Law of the First Development Plan (1949-1955). (In Persian)
33. National Parliament (1956). Law of the Second Development Plan (1956-1963). (In Persian)
34. National Parliament (1962). Law of the Third Development Plan (1963-1969). (In Persian)
35. National Parliament (1968). Law of the Fourth Development Plan (1969-1973). (In Persian)
36. National Parliament (1973). Law of the Fifth Development Plan (1974-1978). (In Persian)
37. National Parliament (1978). Law of the Sixth Development Plan (1979-1983). (In Persian)
38. Payan, A. & Phillips, N. (2010). Development. Cambridge: Polity Press.
39. Pieterse, J.N. (1998). My paradigm or yours? Alternative development, post development, reflexive development. Development and Change, 29 (2), 343-73.
40. Potter, R., Conway, D., Evans, R. & Evans, S.L. (2012). Key concepts in development geography. London: SAGE Publication Ltd.
41. Potter, R.B. & Conway, D. (2011). In John Agnew and David N. Livingstone, The Sage Handbook of Geographical Knowledge. California: SAGE.
42. Rapley, J. (2007). Understanding development: theory and practice in the third world. United States: LYNNE RIENNER Publishers.
43. Razzaghi, E. (1997). Introduction to Iranian Economy. Tehran: Ney publications. (In Persian)
44. Rouzbahan, M. (1992). Basics of Economic Development. Tehran: Rouzbahan. (In Persian)
45. Sachs, W. (1992). The development dictionary. London: Zed book Ltd.
46. Sarrafi, M. (1998). Fundamentals of regional development planning. Tehran: Planning and Budget Organization; Center for Social-Economic Documents. (In Persian)
47. United Nations Environment Program (UNEP). (2012). The drying of Iran’s Lake Urmia and its environmental consequences. Retrieved from www.unep.org
48. Urmia Lake Restoration Program. (2015). Urmia Lake restoration necessity: Causes of Drought and Threats. Tehran: Author. (In Persian)
49. Vice President of Strategic supervision and Planning. (2014). Country Budget Laws. Tehran: Vice President of Strategic supervision and planning publication. (In Persian)
50. Vilis, K. (2014). Theories and development experiences. (H., Imani Jajarmi & P., Pourrajab, Trans.). Tehran: Pejvak. (In Persian)
51. Water Research Institute. (2013). Investigating the process of changing environmental conditions in the catchment area of Lake Urmia; comparing it with some nearby lakes. Tehran: Author. (In Persian)
52. West Azerbayijan Regional Water Authority Website: http://www.agrw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=33:lake-stats&catid=2&Itemid=50&lang=fa. (In Persian)
53. Woodhouse, P. (2002). Development policies and environmental agendas. In V. Kothari and M. Minogue (eds.), Development theory and practice: critical perspectives. (PP. 136-56). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
54. Zeynali B., Asghari Sarskanrood, S. (2012). Investigation of changes in the coastline of Lake Urmia water level and its impact on the cities located in the basin. Biannaul Journal of Urban Ecology Researches, 3 (2), pp.103-116. (In Persian)
CAPTCHA Image