با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
سنجش سواد ژئوپلیتیکی مدیران سیاسی و امنیتی استان‌های مرزی (موردمطالعه: خراسان جنوبی)

وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ سید محمود شفیعی؛ خانم مهدیه السادات حفاظی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 97-118

https://doi.org/Doi:org/10.22067/pg.v5i2.87773

چکیده
     سازمان‌دهی سیاسی فضا و چگونگی مدیریت آن امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل‌شده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که برخی از مناطق و مکان‌های جغرافیایی در هر کشوری وجود دارند که دارای شرایط خاص و ویژه‌ای هستند که مستلزم شناخت جغرافیایی و درک ژئوپلیتیکی عمیق‌تری هستند. ازاین‌رو ...  بیشتر

جایگاه جغرافیای اقتصادی خراسان جنوبی در نمودِ ایده ی "اقتصاد شرقیِ ایران" (با تأکید بر افغانستان)

ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22067/pg.v3i10.73781

چکیده
  بایستگیِ افغانستان در اقتصاد شرقِ ایران احیاگر مجدد نقش استان­های مرزیِ شرق در تجارت خارجی کشور طی یک­ونیم دهه‌ی گذشته بوده است. این جستار به وارسی جایگاه خراسان جنوبی در اقتصاد شرقی ایران با روش تبیینی و کاربست جغرافیای اقتصادی پرداخته است. با درنظرداشتِ رقابت­های ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکیِ منطقه ­ای در آسیا و رویدادهای جهانی ...  بیشتر