با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

بایستگیِ افغانستان در اقتصاد شرقِ ایران احیاگر مجدد نقش استان­های مرزیِ شرق در تجارت خارجی کشور طی یک­ونیم دهه‌ی گذشته بوده است. این جستار به وارسی جایگاه خراسان جنوبی در اقتصاد شرقی ایران با روش تبیینی و کاربست جغرافیای اقتصادی پرداخته است. با درنظرداشتِ رقابت­های ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکیِ منطقه ­ای در آسیا و رویدادهای جهانی چون تحریم‌های جدید آمریکا هدف کندوکاو مزبور نگرورزی به جایگاه اقتصادی استان­ها و کشورهای شرقیِ ایران در پیشرفت اقتصادی و برنامه­ ریزی­ های تجارت خارجی منطقه­ ایِ کشور و بازگوییِ اهمال­ کاری پژوهشگران حوزه اقتصاد، جغرافیا و سیاست از این پیش ­­آمدگی راهبردی است. ازاین­ رو، نوآفرینی و ایده­ اصلی پژوهش گونه­ ای آینده ­پژوهی و اثبات نقش فرامحلیِ جغرافیای خراسان جنوبی در چارچوب مفهوم جدید اقتصاد شرقی است. به­ منظور پاسخ به پرسش این گفتار که توانمندی­های محیطی خراسان جنوبی در گسترش روابط اقتصادی ایران-افغانستان کدام­اند؟ محیط جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی-امنیتی این استان مطالعه گردید. اگرچه تعاملات بازرگانی کشور با همسایگان شرق متأثر از گفتمان غرب بوده است، برآیندها گویای کارایی نقش فراملی خراسان جنوبی در پیش­درآمدیِ اقتصاد منطقه ­ایِ شرق و با محوریت ایران و افغانستان است. رونق اقتصاد شرق نقش بسزایی در توسعه پایدار این استان خواهد داشت. لذا مطالعات استان شناسی در این دو کشور می­ بایست بر اهمیت سطوح فرامحلیِ جغرافیای اقتصادیِ استان­های مرزی توجه یابند.

کلیدواژه‌ها

1. Abbasi, A. (2012). Geopolitical and geo-local elements in the development of bilateral relations between Iran and Afghanistan. Geopolitics Quarterly, 8(3), 182-215 [In Persian].
2. Afrakehteh, H. (2017). New Economic Geography and Explaining Regional Inequality in Iran. Geography (Geography of Iran), 15(54), 61-78.
3. Akbari, Q. & Et al. (2016). Provincialization of elections; centralization or decentralization, with emphasis on electoral districts of South Khorasan province. Socio-cultural studies of Khorasan, 11(41), 23-48 [In Persian].
4. Alamdar, A. & Et al (2014).Analysis of the role of border markets in expanding the security of the border regions, "Case study: Mahirud border market, Sarbisheh city, South Khorasan. Geography and police, 2(8), 25-50 [in Persian].
5. Alamdar, I. & Emran R. (2015). Analysis of the Functioning of the Border Markets from the point of view of the passive defense with an Emphasis on the role of the Boundaries; Case Study: Maeirud border market of South Khorasan' Sardeh. Social-cultural Studies of Khorasan, No. 35, 86-55 [In Persian].
6. Arab, H. (2011). Analyzing and explaining the cultural components of the Great Khorasan and its impact on national security in the north east of Iran. The Great Khorasan Research, 12(2), 31-73. [In Persian].
7. Bastanirad, H. (2010). Interdisciplinary Education and Research in Historical Geography. Journal of Iranian institution of History, 1(4), 25-47.
8. Bijari, M. And Ali, Naseri (2007). Investment Guide for Southern Khorasan. Tehran: Organization of Investment and Economic and Technical Assistance. [In Persian].
9. Ebrahimby Salami, Gh. (2005). Prospects for Sustainable Development in Eastern Iran. Geographical researches, No. 77, 65-46 [In Persian].
10. Fakhimzadeh, H (2014). Feasibility Study of Agritourism in South Khorasan Province, By Using Analytical Hierarchy Process Model AHP. Indian journal of sociology research, N0:7, 959-964.
11. Fallsoliaman, M. And HajiPour, M. (2015). Strategic planning of economic sectors for regional development using SWOT model, case study: industry and mining sector in South Khorasan province. Housing and rural environment. 34(150), 89-100, [In Persian].
12. Fars news Agency (2015). 6500 Afghan citizens are living in Birjand and Khosf. Date of visit: 1/6/1397. News code: 13940319001062. Access link: farsnews.com/other_media/news/13940319001062 [In Persian]
13. Golmohammadi, F. & Sadat Miri, F. (2015). Resistive Economy and Security with Emphasizing On Job Creating and Its Role in Sustainable Social and Economic Development with a Viewpoint toward Development of Technical and Vocational Education, Case study: South Khorasan Province, Iran. The Open Access Journal of Resistive Economics (OAJRE), 3(5), 71-87.
14. Hadavandi, E. and Safariyan, M. (2018). Export Development Strategies for Southern Khorasan Province to Afghanistan and Investigating the Importance of Raw and Unprocessed Products for Re-Export. South khorasn Industries, Minings and trade Organization.
15. Haghdad, H. (2011). Investigates strategies for increasing the export of native products of South Khorasan region using the Porter National Diamond Model. M.A, thesis Payame Noor University, Alborz Branch, Faculty of Literature and Human Sciences[In Persian].
16. Hajipour, M. & Et al (2014). Capabilities, Potentials and Investment Opportunities of South Khorasan, second edition, Birjand: charderakht [In Persian].
17. Hashemi ZarjAbad, H. & Taghavi, A. (2012). Ancient Mining Researches in Southern Khorasan, Case Study: Newlyweds of Ancient Metal Melting Centers in Shoosf- Nehbandan. Socio-cultural studies of Khorasan, 7(1), 145-170 [In Persian].
18. Hatami Sardashti, Z. and Et al. (2012). Evaluation of social-economic sustainability indicators among all constitutive indicators in some parts of Southern Khorasan Province”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3(7), 1520-1526.
19. IRNA News Agency (2017). Has studied 2894 Afghan students in South Khorasan. Date of Visit: 21/1/1397. Access link: www.irna.ir/ fa/ News/ 82705198[In Persian].
20. Islami, R. & Yousefzahi, N. (1397). Efficiency strategies of the Rigenal Political Economy of Afghanistan and Iran, Based on the Analytical System of the Chabahar Port, Public Policy Strategic Studies, 8(28),95-124.
21. Jomehpour, M. & Talebi, M. (2012). Investigating the Role of Boundary Cooperatives in the Development of the Southern Khorasan Borders. Welfare and social development planning, 4(10), 65-102. [In Persian].
22. Khosravi Zarges, M. & Et al. (2013). Assesment of the Relationship between the Nation's Mind and Border Security Actors in Providing and Promoting Social Security, Case Study: The Nomads of South Khorasan. Socio-cultural studies of Khorasan, 7(3), 57-35. [In Persian].
23. Mehr News Agency (2017). Date of Visit: 21/1/1397. Identity: 4110815. Access link: www.mehrnews.com/news/4110815 [In Persian].
24. Mekaniki, J. & Jabri, E. (2013). Investigating the Effects of Agricultural Production Cooperatives on the Social Status of Member's Households, Case Study: Khosf County. Socio-cultural studies of Khorasan, 7(3), 123-140. [In Persian].
25. Ministry of Industry, Mining and Trade (MIMT) (2017). Performance of Industrial Competition, Issue 38. [In Persian].
26. Mofidi, A. & et all (2013). Northeastern Regional hazards. Geography and natural hazards, 2(6), 1-15. [In Persian].
27. Mohammadi, M. (2009). Governmental activities to the Cooperative sector of South Khorasan province according to the willingness and ability of this sector. Taavon magazine, 20(212), 115-132. [In Persian].
28. Motih'e Langaroudi, H. (1994). An Attitude in the Functions of Economic Geography. Literary Researchs, No. 101, 345-333.
29. Mousavi Haji, R. & Et al (2009). Historical geopolitics of Quhistan during Islamic era. Historical research. No.5, 171-201. [In Persian].
30. Naseri, A. and Abedini, A. (2005). Commercial Guide for Southern Khorasan Province. Birjand: Commercial Organization of South Khorasan Province [In Persian].
31. Nasiraei, M. & Et al. (2013). Factors Affecting Economic Prosperity of Rural Families in the South Khorasan Province (Iran)”. African Journal of Business Management, Vol 7, 1675-1678.
32. Papoli Yazdi, M. (1989). The Political Impact of Afghan Refugees in Khorasan. Geographical researches. No. 15, 5-37 [In Persian].
33. Papoli Yazdi, M. (1996). The geopolitical importance of east and northeastern Iran. Geographical researches, No. 43, 3-37 [In Persian].
34. Qaderi Hajat, M. & Et al. (2010). Explaining Border Markets in Security and Sustainable Development of Areas around the Case Study: Bazaar of the South Khorasan Province. Geopolitics Quartertly, 6(19), 121-151 [In Persian].
35. Rezazadeh, Z. & Et al. (2014). Developmental Activities and Its Role in Securing Sustainable Borderlands, Case Study, Case Study: Sabz Dasht-e Khoshb Belt / Southern Khorasan Border with Afghanistan”, Socio-cultural studies of Khorasan, 9(33), 49-72 [In Persian].
36. Saberifar, R. (2010). The potential of solar energy in South Khorasan”, Energy Economies. No. 131 and 132. 43-47 [In Persian].
37. Shateri, M. & Et al. (2011). Analysis and Challenges of Cultural Development in South Khorasan Province. Socio-cultural studies of Khorasan, 5(4), 64-79 [In Persian].
38. SKO.IR/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=36&tempname=jazbmain&PageID=2903.
39. South Khorasan Department of Economic Affairs and Finance (SKDEA), (2017/A). Production Capabilities and Investment Opportunities in South Khorasan Province, Sobhee Emroze [In Persian].
40. South Khorasan Department of Economic Affairs and Finance (SKDEA), (2017/C). Statical Yearbook of South Khorasan ProvienceSobhee Emroze [In Persian].
41. South Khorasan Department of Economic Affairs and Finance (SKDEAF) (2017/B). Survey and Analysis of the Economic Situation of South Khorasan Province. Tehran: fekrebekr [In Persian].
42. Tajrizi, A. & Arezomandan, T. (2011). Climatic features of South Khorasan and the use of renewable energy in a climate-compatible architecture”, Socio-cultural studies of Khorasan, 6(1), 52-73. [In Persian].
43. Tasnim News Agency (2017). Foreign investment in the southern province has increased eightfold. Date of Visit: 22/1/97. Access link: www. tasnimnews.com/ en/news/1396/07/19/1542515. [In Persian].
44. Trade Promotion Organization (Tpo) (2016). Iran's foreign trade with 15 neighboring countries over the past decade. Access link: http://sk-eghtesadi.ir/. [In Persian].
45. Vothouqi, S. & Et al (2014). Explain the position of Afghanistan as the core of several sub-regional systems with an emphasis on South Asia and the role of India. Central Asian and Caucasus, No. 87, 149-177.
CAPTCHA Image