با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری طی دوره 20 ساله ( 2020-2000)

ناصر رجب نژاد؛ محمد اخباری؛ علی بیژنی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22067/pg.2021.71742.1072

چکیده
  سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ...  بیشتر

تحلیل تأثیر تغییر اقلیم بر قدرت ژئوپلیتیکی ایران (متغیر میانجی توسعۀ پایدار)

محمد اخباری؛ محمد بصیری صدر

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 80-104

https://doi.org/10.22067/pg.v4i3.80993

چکیده
  بزرگ‌ترین تهدید زیست‌محیطی امروز گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. اثرات تغییر اقلیم منجر به کمبود آب و غذا، بیماری، بیکاری و مهاجرت، فقر، تنش‌ها در خصوص منابع و بی‌ثباتی جهانی می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل اثرات تغییر اقلیم در کشور و تأثیر آن بر توسعۀ پایدار و ژئوپلیتیک است. این مقاله از نوع توصیفی‑تحلیلی با روش پیمایشی ...  بیشتر

ارزیابی متغییرهای ژئوپلیتیک مؤثر در شکل‌گیری و فعالیت گروه‏های تروریستی مطالعه موردی: مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان

علی اکبر دبیری؛ محمد رضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ محمد اخباری

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 163-192

https://doi.org/10.22067/pg.v2i6.70658

چکیده
  جنوب آسیا و به ویژه مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان از جمله مناطقی که به شدت تحت تاثیر تروریسم و پیامدهای ناشی از آن قرار دارد. یکی از ابعاد بسیار مهم تروریسم در این منطقه، بعد ژئوپلیتیک این پدیده و تاثیرگذاری متغیرهای ژئوپلیتیک در شکل‏گیری و فعالیت گروه‏های تروریستی است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و ارزیابی متغیرهای ژئوپلیتیک ...  بیشتر