با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

10.22067/pg.2023.80946.1197

چکیده

گفتمان‌سازی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و در ارتباط با منطقه شمال آفریقا در دوره های دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات، مهرورزی وتدبیر و امید گرایشات متفاوتی را با توجه به شرایط حاکم برکشور تجربه کرده است. ایران همواره درصدد بوده که سیاست‌هایی متناسب نسبت به شمال آفریقا و کشورهای این منطقه به‌ویژه کشور لیبی اتخاذ کند. منطقه شمال آفریقا به دلیل غنی بودن از منابع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خاص خود همواره در طول تاریخ شاهد دخالت‌های آشکار و پنهان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است، از سوی دیگر ایران نیز به عنوان قدرتی منطقه ای که دارای زمینه‌های مشترک ایدئولوژی با کشورهای منطقه شمال آفریقا می باشد سعی دارد به عنوانی کنش‌گری فعال در این منطقه ایفای نقش کند. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان سعی در تبیین جایگاه شمال آفریقا در گفتمان‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد تا گفتمان های ژئوپلیتیکی دوره‌های ذکر شده را با بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان که روشی توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد تبیین کند و چگونگی شکل‌گیری گفتمان‌های ژئوپلیتیکی دوره های مختلف را با استفاده از مدل‌های مفهومی به تصویر کشیده و سپس سیاست خارجه‌ای همگام و مناسب با گفتمان ژئوپلیتیکی در راستای حصول به حداکثر منافع ملی برای مناسبات آینده ایران با کشور لیبی را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image