با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران ایران

چکیده

ائتلاف­ها و سازمان‌های منطقه‌ای در جهان کنونی که به سمت نظم چندقطبی در حرکت است، برای تأمین منافع کشوهای عضو ضروری به نظر می‌رسد. کشورهای موجود در سه منطقه آسیای مرکزی، آسیای جنوب غربی و غرب آسیا به دلیل نداشتن یک اتحادیه منطقه فراگیر و کارآمد و دوری گزینی از منطقه‌گرایی نتوانسته‌اند به‌درستی از ظرفیت‌های این مناطق استفاده کنند و وجود اختلاف‌ها و خلاء قدرت فراگیر، این مناطق را به محل تنازع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده است. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش ترکیبی (توصیفی تحلیلی و پیمایشی) و تحلیل برنامه‌ریزی راهبردی SWOT و با استفاده از اطلاعات و داده‌های اِسنادی و کتابخانه‌ای و کسب نظر 30 تن از کارشناسان خبره جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی، مطالعات منطقه‌ای و زبان و ادبیات فارسی از کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان، به امکان­سنجی تشکیل یک ائتلاف منطقه­ای با محوریت جشن و فرهنگ نوروز پرداخته است. نتایج نشان داد که باوجود اختلافات و ضعف‌های موجود در زمینه تشکیل اتحادیه نوروز، امتیاز نهایی 2.56 از 5 به‌دست‌آمده است که نشان‌گر بالا بودن احتمال تشکیل اتحادیه می­باشد، هرچند افزودن استراتژی­های اقتصادی و ژئواکونومیک برای تکوین چنین ائتلافی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abdi, A., Mottaqi Dastanaei, A., & AmEreh, M., (2017). Role-playing in strategic areas and its impact on advancing national goals (Case study: Iran-Tajikistan relations). M.Sc. Thesis, Tehran: Kharazmi University. [In Persian]
 2. Abdollah Khani, A., (2004).Security Theories, Introduction to National Security Doctrine Design (1). Iran, Tehran: Abrar Contemporary International Cultural Studies and Research Institute). [In Persian]
 3. Agha bakhshi. A., (1985). A Dictionary of political science. Iran, Tehran: tondar Publications. [In Persian]
 4. Z., Ghaderi Hajat.M., Mullah Hosseini Ardakani, R., & Rahimi.S., (2012). Geopolitical explanation of the formation of a regional organization in the geopolitical area of the Caspian Sea in Central Asia.Scientific Journal of Security Horizons, 13(4), 71 – 103. [In Persian]
 5. Alaviyan, M., & Koozegar Kalji, V., (2009). Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran and Central Asia. Quarterly Journal of Political Science, 46 (2), 63-92. [In Persian]
 6. Braden, K., & Shelley, F.M., (2004). Engaging Geopolitics. (Farshchi, A., & Rahnama, H.R., Trans.). Faculty of Command and Staff. [In Persian]
 7. Buzan, B., (1992). People, States and Fear. New York: Harvester wheatsheaf.
 8. Camp, J., & Harkawy, R., (2007). Strategic Geography of the Middle East. (Hosseini, M., Trans.). Iran, Tehran: Research Institute for Strategic Studies. [In Persian]
 9. Ezzati, E. (2008). Energy Geoeconomics and Its Security Implications for Iran, Pakistan and India. Foreign Policy Quarterly, 20(1), 64-81. [In Persian]
 10. Ezzati, E., & Veisi, H., (2006). Geopolitical and Geoeconomic Analysis of Iran-India Oil Pipeline. Geopolitical Quarterly, 1(2), 45-27. [In Persian]
 11. Ezzati, E., (2010). Strategic Geography of Iran. Iran, Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces Publications. [In Persian]
 12. Fouzi Tuyserkaniy, Y., (1998). Organization of the Islamic Conference (structure, function and its relations with Iran). Iran, Tehran: Islamic Revolutionary Documentation Center. [In Persian]
 13. Golkar, K., (2016). Adaptation of SWOT analysis technique (SWOT) for use in urban design. scientific-research journal, 41(2), 17-29. [In Persian]
 14. Hafez Nia, M.R., & Kaviani Rad, M., (2013). Philosophy of Political Geography. Iran, Tehran: Strategic Studies Research Center Publications. [In Persian]
 15. Hafeznia, M.R., & Kaviani Rad, M., (2012). New Horizons in Political Geography. Iran, Tehran: Samat Publications. [In Persian]
 16. Hafeznia, M.R., (2000). Fundamentals of Political and Social Studies. Iran, Qom: Organization of seminaries and seminaries abroad. [In Persian]
 17. Hafeznia, M.R., Mokhtari Hashi, H., & Rokanuddin Eftekhari, A., (2012). A Study of the Challenges of Political Geography of Regional Convergence, Case Study: Economic Cooperation Organization (ECO). Geopolitical Quarterly, 8(1), 1-41. [In Persian]
 18. Haji Mirzaei, S.M.A., (2006). A Study of the Necessity and Importance of Regulating the Flow of Oil Revenues into the Iranian Economy. Studies on Energy Economics Issues, No. 3, 4-31. [In Persian]
 19. Hemmati, A., (1987). The Economic Problems of the Third World. Iran, Tehran: Radio and Television of the Islamic Republic of Iran (Soroush). [In Persian]
 20. Hurrell, A., (1995). Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics. Review of International Studies, 21(4),331-358.
 21. janparvar, M., salehabadi, R., (1970). Explaining and Classifying Border Disputes in The Geopolitical Region of Central Asia. World Politics, 7(4), 133-172. doi: 10.22124/wp.1970.3473. [In Persian]
 22. Lake, D.E., & Morgan, P.M., (2002). Regional Regulations, Security in the New World. (Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi, Trans.). Iran,Tehran: Institute for Strategic Studies. [In Persian]
 23. Mokhtari Hashi, H., (2015). Explaining the Concept of Geoeconomics (Geopolitical Economics) and Recommendations for Iran. Geopolitical Quarterly, 14(2), 82-56. [In Persian]
 24. Nourani, A., (2013). The Convergence of Iran and Egypt in the New Middle East. M.Sc. Thesis, Political Geography, Islamic Azad University, Rasht Branch. [In Persian]
 25. Omidi, A., (2009). Regionalism in Asia: A Look at ASEAN-SAARC and ECO Organizations. Iran, Tehran: Office of Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs. [In Persian]
 26. Pishgahi fard, Z., & Rahmani, M.A., (2011). Iran U.S.A Territoriality in the middle East. Iran, Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces. [In Persian]
 27. Resolution A/RES/64/253 the General Assembly United Nations on 23 February (2010). 64/253. International Day of Nowruz 0F1, Sixty-fourth session, Agenda item 4.
 28. Shotar, S., (2007). Recognizing and Understanding the Concepts of Political Geography. (Seyed Hamed Rezaei, Trans.). Iran,Tehran: Samat Publications. [In Persian]
 29. Thirlwell, ,  (2020),  The  Return  of  Geo-  economics.  Interpreter.  (NP), Lowy Institute for International Policy, May 24, 2010.
 30. URL: https://www.prb.org/international/indicator/population/snapshot
 31. Youngs, R., (2011). Geo- Economic Futures. In Martiningui, A., & Youngs, R., (2011). Challenges  for  European  Foreign  Policy  in  2012:  What  kind  of  geo-  economic Europe? Madrid: FRIDE.
 32. Zarghani, S.H., (2016). An introduction to the recognition of international borders with an emphasis on the security-policing function of borders. Iran, Tehran:University of Police Sciences publications. [In Persian]
CAPTCHA Image