با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته مطالعات جهان، دانشگاه اصفهان . اصفهان. ایران

2 دانش‌آموخته دکترای رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران.

3 استادیار روابط بین الملل، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. ایران.

چکیده

استراتژی دریایی یکی از مهمترین ابعاد استراتژی ملی قدرت‌های بزرگ به حساب می‌آید. این مساله اگرچه با تحول ماهوی قدرت در سیاست جهانی، اهمیتی را که آلفرد ماهان در «تاثیر و نفوذ قدرت دریایی در تاریخ» مطرح کرده بود را از دست داده است اما در دو دهه اخیر مجددا به عرصه رقابت ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ بازگشته است. در این میان، اقیانوس هند و شکل گیری ائتلاف بندی‌های جدیدی مانند کواد و آکوس در آن را می‌توان نقطه عزیمت جدیدی در بازی قدرت‌های جهانی دانست. در این راستا، این مقاله به این سوال اصلی پرداخته است که اقیانوس هند چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیک قدرت‌های دریایی با تاکید بر گروه بندی‌های کواد و آکوس دارد؟ یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان دهنده انتقال تدریجی مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند-آرام است که در پرتو ائتلاف بندی‌های نظامی و امنیتی جدید به تشدید رقابت و تنش میان قدرت‌های بزرگ دریایی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image