با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تأثیر همسایگی و طایفه گرایی از جمله جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه ‏های جغرافیایی را در رفتار رأی دهندگان بررسی می‏ کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونت­گاهی عموماً همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان، به فرد و یا جریانی که با آن احساس همانندی می ‏نمایند رأی می ‏دهند. این مقوله در انتخابات مجلس شورای اسلامی استآن‌کهگیلویه و بویراحمد و به‌تبع آن حوزه انتخابیه موردمطالعه نمود آشکاری دارد. به‌نحوی‌که با برگزاری چندین دوره انتخابات در این فضای جغرافیایی همواره همسایگی و به‌ویژه بعد طایفه محوری آن تأثیر شگرفی بر نتایج انتخابات داشته است. سؤال مقاله حاضر این است که همسایگی چه تأثیری بر انتخابات دور یازدهم حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده داشته است؟ بر پایه مطالعات کتابخانه ­ای و یافته ­های میدانی (مشاهده و مصاحبه) در حوزه انتخابی مذکور، بین تأثیر همسایگی و طایفه­ گرایی با میزان رأی آوری کاندیداها رابطه مستقیمی وجود دارد به‌طوری‌که طبق داده­ ها و اطلاعات آماری که سبد رأی نامزدها را تشکیل می­ دهد، عمده رأی کاندیدا در قلمرو ایلی و همسایگی آن‌ها است. روش پژوهش کنونی، توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی می‏باشد که برای تحلیل آن از نرم‌افزارهای GIS و EXCEL استفاده‌شده است. بر پایه یافته ­های  پژوهش این نتیجه حاصل شد که متغیر همسایگی و گرایش‌های طایفه ­­ای در انتخابات حوزه انتخابیه مذکور آشکار و تأثیرگذار بوده و هرکدام از شهرستان­ های این حوزه انتخابیه به‌تناسب میزان جمعیتی که دارند، از فاکتور همسایگی و زادگاهی بهره برده ­اند، به‌نحوی‌که شهرستان­ های پرجمعیت (کهگیلویه و بهمئی) از بیشترین و شهرستان ­های کم­ جمعیت (لنده و چرام) از کمترین میزان همسایگی و طایفه ­ای در حمایت از کاندیدای قلمرو خود استفاده­ کرده ­اند.

کلیدواژه‌ها

 1. Badiei Azandahi, M., Panahande Khah, M., & Mokhtari, M., (2008). The role of sense of place in local identity, case study: Yasoji students of Tehran universities. Geopolitics, 4(2), 157-175. [In Persian]
 2. Estes, T., (2006). Where the votes are: The electoral geography of the coming democratic majority. In The Forum, 3(4), 1-18. Retrieved from http:// www. beperss. com.

3.    Governorship Gachsaran Archive. (2019). Minutes of the Report on the Results of the 11th Term of the Islamic Consultative Assembly elections in Gachsaran and Basht Constituencies. [In Persian]

 1. Hafeznia, M.R., & Kaviani Rad, M., (2014). Philosophy of political geography. Iran, Tehran: Research Institute of Strategic Studies. [In Persian]
 2. Javanforuzandeh, A., & Motalebi, Q., (2011). The concept of a sense of belonging to a place and its constituent factors. City identity, 5(8), 27-37. [In Persian]
 3. Johnston, R., & Pattie, Charles (2006); Electoral Geography;( ms. No.770). P:2).
 4. Kaviani Rad, M& Visi, H. (2008). The effect of the neighborhood on Iran's elections, a case study of the ninth presidential election in Iran. Geopolitics Quarterly, 4(3), 1-20. [In Persian]
 5. Mirsardo, T., Kawousi, I., & Ebrahimzadeh, R., (2008). Investigating socio-cultural factors affecting youth identity crisis. Journal of Sociological Research, 2(1), 77- 100.[In Persian]
 6. Norman H., & Verba, S., (1972). Participation in American; Equality and Political Democracy. New York: Harper and Row.
 7. Sadeghi-Fereshteh, R., Daneshgar Moghadam, G., & Dezhdar,  , (2012). Investigating the relationship between physical design in residential complexes and sense of attachment to place among residents (case study: Imam Khomeini and Imam Reza residential complexes in Hamedan). Urban Management, 10(30), 253-264. [In Persian]
 8. Sarmast, B., & Motevasli, M.M., (2010). Investigating and analyzing the role of the scale of place in the sense of belonging to a place (case study: Tehran). Urban Management, 8(26), 133-146. [In Persian]
 9. Taylor, P., (1989). Political Geography and the theoretical study of the East European. New York & London: Longman.
 10. Verba, S., & Nie, N.H., (1972). Participation in America: Social equality and political democracy. New York: Harper and Row.
CAPTCHA Image