با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

4 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تأثیر همسایگی و طایفه گرایی از جمله جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی را در رفتار رأی دهندگان بررسی می کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموماً همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آن احساس همانندی می نمایند رأی می دهند. این مقوله در انتخابات مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد و بتبع آن حوزه انتخابیه مورد مطالعه نمود آشکاری دارد. بنحوی که با برگزاری چندین دوره انتخابات در این فضای جغرافیایی همواره همسایگی و به ویژه بعد طایفه محوری آن تأثیر شگرفی بر نتایج انتخابات داشته است. سوال این است که همسایگی چه تاثیری بر انتخابات دور یازدهم حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده داشته است؟
بر پایه مطالعات کتابخانه ای و یافته های میدانی در حوزه انتخابی مذکور، بین تأثیر همسایگی و طایفه گرایی با میزان رأی آوری کاندیداها رابطه مستقیمی وجود دارد بطوری که طبق داده ها و اطلاعات آماری عمده رأی کاندیدا در قلمرو ایلی و همسایگی آنها است. روش پژوهش کنونی، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی می باشد که برای تحلیل آن از نرم افزارهای GIS و EXCEL استفاده شده است. بر پایه یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شد که متغیر همسایگی و گرایشات طایفه ای در انتخابات حوزه انتخابیه مذکور تأثیرگذار بوده و هر کدام از شهرستان های این حوزه انتخابیه به تناسب میزان جمعیت شان، از فاکتور همسایگی و زادگاهی بهره برده اند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image