با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 فرمانداری روانسر

چکیده

مشارکت سیاسی پیامدهای دو سویه دارد؛ زیرا در یک معنا فقدان مشارکت و انفعال به این مفهوم است که دولت از منافع بالقوه ای که باید در خدمت آن قرار گیرد بی نصیب می گردد و از سوی دیگر، مشارکت زمانی مؤثر واقع می شود که تغییراتی بنیادی در اندیشه و عمل به وجود آیند. بنابراین، ایده ‏های مطلوب مربوط به مشارکت یک نقطة مشترک دارند و آن بهاء دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیری‏های سیاسی و دسترسی آن‏ها به منافع قدرت است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل انگیزشی و منابع اجتماعی در مشارکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان شهروندان شهر شاهو و با استفاده از سطح خرد" الگوی نظری مشارکت سیاسی نوریس" انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است، داده­های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم‏افزار Spss و با به کارگیری آزمون­های کای‏اسکوئر، و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه تمامی شهروندان شهر تازه تاسیس شاهو بوده که در این میان100 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش سهمیه ‏ای انتخاب شده­ اند. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‏ترین عوامل انگیزشی اعلام شده از سوی پاسخ ‏دهندگان برای مشارکت در انتخابات به ترتیب عبارتند از: مخالفت با جناح یا کاندیدای رقیب، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، ادای دین به شهیدان و خانواده آنان و احساس مسئولیت نسبت به کشور است. از میان منابع اجتماعی مورد بررسی رابطه معناداری بین شغل و رأی دادن افراد، شغل و انگیزش، تحصیلات و علاقه به سیاست، میزان اعتماد سیاسی افراد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

1. Abdullahi, H. & Abdullahi, Y. Z. (2001). Gender bias and citizenship rights to political participation in Nigeria: challenges for democratic consolidation and economic development, Gender and Behaviour, 9, 4189 - 4206.
2. Abdulmutallab, A. (2017). The Influence of Religious Components on Voting Behavior and Political Participation in the Islamic Republic. Journal of Political Science, 12(77). 54-32. [In Persian].
3. Akbari, H. Fakhari, R. (2017). The Role of Ethnicity in the Electoral Behavior of Multi-Ethnic Communities (Case Study: Bojnourd County). Applied Sociology, Twenty-Eighth Year, 66(2), 90-71. [In Persian].
4. Amini, S. (2015). Geographical Survey of Iran's Voting Pattern (Emphasis on Seventh to Eleventh Presidential Elections) .Quarterly Social Cultural Strategy, 5(17), 59-79. [In Persian].
5. Attarzadeh, M. & Tavassoli, H. (2011). Analysis of Isfahan Citizens' Electoral Behavior (Before the 10th Parliamentary Elections). Journal of Political and International Research, 5, 173-173. [In Persian].
6. Baei, L. and Pishgahifard, Z. (2010). Analysis of the Iranian election Case lectorate Noshahr and Chalous The eighth elections in parliamentary, Quarterly Journal of Research in Human Geography, 1(3), 93-112. (In Persian).
7. Boix, C. and Stokes, S. (2009). The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford, UK: Oxford University Press.
8. Darabi Ghaem, A. (2009). The Theoretical Foundations of Electoral Behavior in the Islamic Republic of Iran. Journal of Communication Research, Research and Evaluation, 16(1), 37-9. [In Persian].
9. Darabi, A. (2008). Sociology of Elections and Electoral Behavior in the Islamic Republic of Iran. Journal of Political Studie, No. 2, 68- 102. [In Persian].
10. Elamdar, I. Rasti, I. Ahmadi, S, A. (2016). Spatial Pattern of Presidential Election: A Case Study: The Tenth and Eleventh Riyas of South Khorasan Province. Human Geography Research, 48(4), 829 - 815). [In Persian].
11. Hoffman, A. and Dowd, R. (2008). Religion Gender and Political Participation in Africa Lessons from Nigeria Senegal and Uganda De: Lessons from Nigeria, Senegal and Uganda. Department of Political Science, University of Notre Dame.
12. Imam Jomezadeh, S, J. Rahbar Ghazi, M.R, Barzegar Ghazi, K. (2013). The Relationship between Religiousness and Electoral Behavior (Case Study of Tabriz University Students. Journal of Soft Power Studies, 3(8), 27-24. [In Persian].
13. Jafari Nejad, M. Babanasb, H. Rabiei, S. (2011). Analysis of Electoral Behavior (Case Study of the 10th Presidential Election in Harris County). Journal of Political and International Research, Islamic Azad University, Shahreza Branch, (7), 158-208. [In Persian].
14. Kalantari, S. (2001). Electoral Analysis of the Iranian People in the Seventh and Eighth Presidencies. Journal of Political-Economics Information, 167-168, 176-176. [In Persian].
15. Kaviani Rad, M. Gharabegi, M. (2016). Explaining the Relationship between "Ecology" and "Democracy" in Post-Structural Theory. Journal of Space Planning and Preparation (Lecturer in Humanities), 20(2), 296-222. [In Persian].
16. KavianiRad, M. (2014). Geography of Elections, Tehran, Iran: kharazmi University Press. (In Persian).
17. Maleki, K. Marsousi, N. Pour Khodadad, B. Fathi, Heidari Far, A. Raouf, M.(2017). Measuring the Development of Ravansar Township Villages Using GIS. Specialized Journal of Geography and Spatial Planning, fall, University of Isfahan, 11(3), 12-28. [In Persian].
18. Martin, E. (2003).” Oxford Dictionary of Law”, Oxford, UK: Oxford University Press.
19. Navabakhsh, M. . Farhadian, F. (2016). Analysis of the Electoral Participation of the People of Lorestan in the Presidential Election. Quarterly Journal of Political Studies, 9(34), 19-38. [In Persian].
20. Norris, P. (2002). Theories of Political Activism: New challenges, new opportunities, Oxford, UK: University Press.
21. Oneill, B. (2014). Gender, Religion, Social Capital and Political Participation, Prepared for delivery at the Annual Meeting of the American Political Science Association.
22. Pahkideh, I. (2018). Urban Health Development Planning with Emphasis on Adaptation of Urban Space to Specific Groups (Ravansar City Case Study). Payam Noor University Research Project. [In Persian].
23. Robert, E.D. & Hughes, J.A. (1986). Political sociology Great Britia. In John Willey& Sons.
24. Sadeghi Jekha, S. (2015). Investigating Social Factors Affecting Iranian Electoral Behavior. Strategic Studies Quarterly, 18(3), 118-90. [In Persian].
25. Saeedi, M.R. (2003). An Introduction to Public Participation and Non-Governmental Organizations. Tehran, Iran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications and Publications. [In Persian].
26. Safari Shall, R. (2013). Investigating Iranian Voters' Behavior in Parliamentary Elections. Strategic Studies Quarterly, 18(3), 138-120. [In Persian].
27. Shayegan, F. (2008). Investigating Factors Affecting Political Trust. Political Science Quarterly, 4(1), 7. [In Persian].
28. Taylor, J. (2007). Electoral Geography. Zahra Pishahi Fard's translation, Tehran, Iran: Qomes Publishing. [In Persian].
29. Weiner, M. (1971). Political Participation in Crises and Sequences in Political Development, Proncetion, Princeton.
30. Zarqani, S.H, Badakhshan, M. (2017). Analyzing the Variable Role of Neighborhood and Religion in the Voting Pattern of the Tenth Parliamentary Election Candidates (Qaenat and Zirkuh Electoral District). Journal of Political Geography Research, 2(3). 106–126. [In Persian].
31. Ziba Kalam, S. Muqtada, M. (2014). Political Parties and Its Role in Iranian Political Development: A Case Study of Elections. Quarterly Journal of Political Science, 10(29), 7–28. [In Persian].
CAPTCHA Image