با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
انسجام سرزمینی و ادراک ژئواستراتژیک ایران به عراق

علیرضا محرابی؛ سروش فرش‌چین؛ محمدرضا جوفار

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 209-227

https://doi.org/10.22067/pg.2023.79338.1177

چکیده
  گرچه در مطالعات و وقایع امروز ، نقش و مفهوم مرز، به‌خصوص در حوزه اتحادیه اروپا در حال تبدیل‌شدن به یک مفهوم انتزاعی است، اما نحوه حکمرانی خارجی، هنوز در بسیاری از مناطق جهان تنش‌های بالقوه و بالفعلی را در کشورهای دو سوی مرز به همراه داشته است.  این پژوهش با بررسی مؤلفه‌های هویتی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و ... تصویر بهتری از سؤال ...  بیشتر