با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
تاثیر گفتمان‏های سیاسی در شکل گیری جوامع طردشده

سروش فرش‌چین؛ مرتضی قورچی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22067/pg.2021.69710.1034

چکیده
  نگاه انتقادی در جغرافیای سیاسی به نقد تئوری‌های گفتمان فضایی قدرت در جهت رهایی‌بخشی می‌پردازد. در دو قرن اخیر، نگاه فلسفی سلطه بر طبیعت، راه استثمار طبیعت و به تبع آن، استثمار انسان‌های دیگر را رقم زده است. گفتمان زیست‌سیاست حکومت‌ها می‌تواند، با به انقیاد کشیدن زیست انسان، شرایطی را به وجود ‌آورد که وضعیتی تحت عنوان «اردوگاه ...  بیشتر