با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
بررسی مسیرهای علّی شکنندگی دولت‌ها در آسیای مرکزی بر‌اساس «منطق فازی»

ابوالقاسم شهریاری؛ سارا اکبری؛ محدثه جزائی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22067/pg.2023.27206.0

چکیده
  مفهوم شکنندگی دولت ازجمله کلیدواژه‌هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به­ویژه پس از پایان جنگ سرد، در علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفت. آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق جغرافیایی بوده است که دیدگاه­ها و تحلیل‌های فراوانی را درباره دولت‌های موجود در این منطقه و شکنندگی آنها برانگیخته است. اما بایست توجه نمود که مسیرهایی که منجر ...  بیشتر