با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
انسجام سرزمینی و ادراک ژئواستراتژیک ایران به عراق

علیرضا محرابی؛ سروش فرش‌چین؛ محمدرضا جوفار

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 209-227

https://doi.org/10.22067/pg.2023.79338.1177

چکیده
  گرچه در مطالعات و وقایع امروز ، نقش و مفهوم مرز، به‌خصوص در حوزه اتحادیه اروپا در حال تبدیل‌شدن به یک مفهوم انتزاعی است، اما نحوه حکمرانی خارجی، هنوز در بسیاری از مناطق جهان تنش‌های بالقوه و بالفعلی را در کشورهای دو سوی مرز به همراه داشته است.  این پژوهش با بررسی مؤلفه‌های هویتی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و ... تصویر بهتری از سؤال ...  بیشتر

تاثیر گفتمان‏های سیاسی در شکل گیری جوامع طردشده

سروش فرش‌چین؛ مرتضی قورچی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22067/pg.2021.69710.1034

چکیده
  نگاه انتقادی در جغرافیای سیاسی به نقد تئوری‌های گفتمان فضایی قدرت در جهت رهایی‌بخشی می‌پردازد. در دو قرن اخیر، نگاه فلسفی سلطه بر طبیعت، راه استثمار طبیعت و به تبع آن، استثمار انسان‌های دیگر را رقم زده است. گفتمان زیست‌سیاست حکومت‌ها می‌تواند، با به انقیاد کشیدن زیست انسان، شرایطی را به وجود ‌آورد که وضعیتی تحت عنوان «اردوگاه ...  بیشتر