با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : مقالات علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مؤلفه‌های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه‌های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، موردبررسی و آزمون قرارگرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به‌نحوی‌که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب‌نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به‏صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب‌نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه‌های نیمه‏ساختاریافته و پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بعد از انجام مصاحبه‌ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می‌باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست‌محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله‌های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می‌دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه‌های این ماتریس وجود دارد. می‌توان گفت دو مقوله هسته‌ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه‌های فرهنگی شش‌گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به‌نحوی‌که در تعامل دوطرفه این مؤلفه‌ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می‌گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

 1. Abbaszade, H., & karami, K., (2011). Social Capital and Sustainable National Security. Strategic Studies Quarterly. 14(51), 31-58. [In Persian].
 2. Abbott, C., & Marsden, S., (2008). Tigers and Dragons: Sustainable Security in Asia and Australasia. London: Oxford Research Group.
 3. Ahmadi Moghadam, I., (2010). Social security and identity. Societal Security Studies. 1(23), 133.163. [In Persian].
 4. Amirzadeh, A., Amani, M., & khojasteh, M., (2018). Environmental Factors Role in security and Borders sustainable Development (The Case Study of Shirvan Border with Turkmenistan in Northern Khorasan). North Khorasan Research Police Science. 4(16), 61-76. [In Persian].
 5. Ashoori, D., (1999). Political Encyclopedia. Tehran: Morvarid. [In Persian].
 6. Atoofi, G.H., & Javidan Darogar, H., (2016).The importance and place of economic security in sustainable economic development. International Journal of Nations Research, 1(6), 14-23. [In Persian].
 7. Babalian, M., & Radbin, A., (2014). Cultural security in Islamic society from the perspective of Nahj al-Balaghah. Islamic Social Research, 20 (101): 50-21. [In Persian].
 8. Baggio, R., (2008). Symptoms of complexity in a tourism system, Tourism Analysis 13: 1-20.
 9. Barnett, J., (1997). Environmental security: now what. In Seminar. Department of International Relations, Keele University.
 10. Behmand, D., (2015). Investigating the role of ethnic groups in the direction of sustainable security (Case study: Kurdish ethnic group). 8th Congress of the Iranian Geopolitical Association, Empathy of Iranian ethnic groups, national cohesion and national authority, Sanandaj. [In Persian].
 11. Belluck, D.A., Hull, R.N., Benjamin, S.L., Alcorn, J., & Linkov, I., (2007). Environmental Security, Critical Infrastructure and Risk Assessment. In Environmental Security in Harbors and Coastal Areas (pp. 3-17). Springer.
 12. Boroumand, SH., (2008). Economic security in Iran and some selected countries (comparative study). Iran, Tehran: Economic Studies, Research Center of the Islamic Consultative Assembly.
 13. Buzan, B., (1997). Rethinking security after the Cold War. Cooperation and conflict, 32(1), 5-28.
 14. Davies, A.R., (2020). Toward a sustainable food system for the European Union: insights from the social sciences. One Earth, 3(1), 27-31.
 15. Eftekhari, A., (2005). Public safety conundrum, an introduction to the new position of the police in society. Collection of research papers on various aspects of public security and police, Tehran: University of Law Enforcement Sciences. [In Persian].
 16. Emmers, R., (2007). Securitization. Contemporary security studies, 109-125.
 17. Forrest, S. (2004). Indigenous identity as a strategy of cultural security. In Proceedings of the Third Northern Research Forum/Plenary on Security, Yellowknife, NWT September (Vol. 18).
 18. Giddens, A., (1999). Modernization and individualization. (Nasser Movafeghian, Trans.).Tehran: Ney Publishing. [In Persian].
 19. Hashemi, S.M., Hekmatniya, H., & Esmaeilzadeh, A., (2019). Security Stable ranking border city using the cluster analysis (Case city of North Khorasan province). Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 9 (32), 163-180. [In Persian].
 20. Hassan, O., (2015). Political security: from the 1990s to the Arab Spring.Contemporary Politics, 21(1), 86-99.
 21. Hawkes, J., (2001). The fourth pillar of sustainability: Culture's essential role in public planning. Common Ground Publishing Pty Ltd.
 22. Inoguchi, T., (2003). Political security: Toward a broader conceptualization. International Studies, 40(2), 105-123.
 23. Lotfi, M., (2011). The model of sustainable security in the Islamic Republic of Iran. Master Thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities. [In Persian].
 24. Mandel, R., (2010). The changing face of national security. Tehran: Institute for Strategic Studies. [In Persian].
 25. McEldowney, J.F., (2005). Political security and democratic rights. Democratisation, 12(5), 766-782.
 26. Moin, M., (1984). Persian Encyclopedia. Tehran: Amir Kabir Publications, sixth edition. [In Persian].
 27. Traore, D., (2017). The Role of Language and Culture in Sustainable Development. RISC Doctoral & Post Doctoral School Integrated and Coherent Sustainable Development, Aguascalientes, Mexico
 28. Ullman, R. H. (1981). Redefining security. International security, 8(1), 129-153.
 29. Zheng, X., Wang, R., Hoekstra, A. Y., Krol, M. S., Zhang, Y., Guo, K., & Wang, C. (2021). Consideration of culture is vital if we are to achieve the Sustainable Development Goals. One Earth, 4(2), 307-319.
CAPTCHA Image