اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
سردبیر: دکتر محمد باقر قالیباف
شاپا چاپی: ۲۴۷۶-۳۱۳۶
شاپا آنلاین: ۲۴۷۶-۳۱۴۴
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی -پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی -پژوهشی

تعداد مشاهده : 131 صفحه 1-23 PDF

کرنوپلیتیک مناسبات انرژی ایران و ترکیه پس از فروپاشی شوروی

لیلا باباخانی لشکان; الهه کولایی; عزت اله عزتی
تعداد مشاهده : 75 صفحه 139-161 PDF
تعداد مشاهده : 90 صفحه 163-192 PDF