لیست داوران منتصب این شماره

 • احسان لشگری تفرشی
 • حسین ربیعی
 • حسین مختاری هشی
 • روح اله اسدی
 • ریحانه صالح آبادی
 • علی رضایی مقدم
 • علی صادقی
 • علی ولیقلی زاده
 • مجتبی صادقی
 • محسن جان پرور
 • محمدحسن صنعتی
 • مرتضی قورچی
 • مريم رحماني
 • مصطفی قادری حاجت
 • نسرین خانیها

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره