فصلنامه جغرافیای سیاسی موفق به اخذ درجه علمی -پژوهشی از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن‏‎آوری گردیده است.

دوره 5 (1399)
دوره 4 (1398)
دوره 3 (1397)
دوره 2 (1396)
دوره 1 (1395)