با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوع مقاله : پژوهشی -مطالعه موردی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Doi:org/10.22067/pg.v5i3.82265

چکیده

جهان امروز، جهان شبکه­ای است که شهرها برای بهره­مندی از فرصت­های جهانی و نیز برآوردن نیازهای شهری خود، نیازمند همکاری و رقابت هستند. همان گونه که جهانی‌شدن، دستور کار کشورها را به یکدیگر نزدیک ساخته، و کشورها در تراز ملی با هم وارد تعاملاتی با دستور کارهایی مشترک می‌شوند، در تراز شهری نیز، شهرها با توجه به داشته‌ها و نیز نیازهایشان پای در تعاملات با دیگر شهرها می‌گذارند. دیپلماسی شهری می­تواند بسان ابزاری مدیریتی، جهت حضور بین­المللی شهرها به کارگرفته شود. از این رو، بنا نهادن دیپلماسی شهری بر پایه داشته‌های هر شهر، امکان موفقیت و بهره‌وری آن را بسیار افزایش می‌دهد. با توجه به موقعیت شهر مشهد، کشورهای اسلامی یکی از اهداف عمده برای برقراری یا ایجاد پیوندهای دیپلماسی شهری می‌باشند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تقویت دیپلماسی شهری در مشهد، مستلزم ارتباط با کدام کشورهای اسلامی است و چه معیارهایی در این زمینه قابل طرح است. بدین منظور با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، آمار و اطلاعات رسمی و سازمانی، گزارش‌های معتبر جهانی و انجام20 مصاحبه با متخصصین و مسئولان مرتبط، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات گردیده است. برای اولویت‌بندی شهرها و کشورهای اسلامی از چهار سنجه‌ی: منطقه جغرافیایی، پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی، میزان روابط تجاری، و سطح روابط سیاسی میان ایران و کشورهای اسلامی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که 10 کشور اول برای اهداف دیپلماسی شهری مشهد به ترتیب عبارت است از: آذربایجان، عراق، هند، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، عمان، قرقیزستان و قزاقستان.

کلیدواژه‌ها

Acuto, M., Decramer, H., Kerr, J., & Klaus, I. (2018, February ). Toward City Diplomacy: Assessing capacity in select global cities. Chicago Council on Global Affairs.
Ahmadian, M. A. (2006). Geographical characteristics of Islamic countries. Mashhad: Sokhan Gostar Publication. ]In Persian [
Amani, M. (2011). The role of international organizations in the new world position of metropolis (with emphasis on urban diplomacy and the Asian Mayors Forum). Danesh- Shahr. No. 31. ]In Persian[
Anadolu Agency, 17.11.2016, Available in: https://goo.gl/pSWGvA.
Basirat, M., Jalili, S. (2014). Analysis of opportunities and challenges of development of city diplomacy in Tehran metropolis. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 19(3), 53-66. doi: 10.22059/jfaup.2014.55404. ]In Persian [
Department of planning and human capital development municipality of Mashhad. (2015). Statistics of Mashhad city. Mashhad: Mashhad municipality. ]In Persian[
Department of planning and human capital development municipality of Mashhad. (2017). Statistics of Mashhad city. Mashhad: Mashhad municipality. ]In Persian[ 
Farnahad Consulting Engineers. (2009). Mashhad Metropolitan Development Plan: vision of development, goals, strategies and policies. ]In Persian[ 
Ghourch, M. & Amani, M. (2009).  Urban Diplomacy in the Process of Globalization. Danesh- Shahr. No. 7, Tehran Urban Research and Planning Center. ]In Persian [
Hafeznia, M., Shams Doulatabadi, M., Afshordy, M. (2007). Iran’s Interests in Central Asia and the Existing Opportunities. Geopolitics Quarterly, 3(9), 78-119.  ]In Persian[ 
Jamali nezhad, M. (2013). City diplomacy, Esfahan: Publication of Arma. ]In Persian [
NejatiHosseini S M. (2012).  Urban Politics and Urban Diplomacy: From Theory to Experience. MJSS. 2012; 3 (2) :117-142 URL: http://journals.modares.ac.ir/article-25-4358-fa.htm. ]In Persian [
Sariolghalam, M. (2008). Iran and globalization. Challenges and Solutions, Center for Strategic Research, Second Edition. Tehran: Center for Strategic Research (CSR) The Expediency Council. ]In Persian [
 Sariolghalam, M. (2009). Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Ability to change. International Journal of Foreign Relations. 1(1), 21-40. ]In Persian [
Sarrafi, M, and Azimi, N. (2010). Imperatives of attaining trans-national roles for Iranian metropolises. Journal of Population Association of Iran. 10: 148-187. Available in: http://anthropology.ir/article/18251.html. ]In Persian [
Sarrafi, M. & Mohammadi, A. R. (2011). Management requirements of metropolitan areas in the globalization process, with emphasis on Tehran's metropolitan area. Proceedings of the First International Conference of Urban Management with the Approach of Sustainable Development. Tehran: Tehran Municipality Publications. ]In Persian[
Sarrafi, M. (2000). Urbanization of the World and Globalization of Cities: A Problem for the South. Political & Economic Ettela'at. 155-156, 164-167. ]In Persian[
Short, J. R., & Kim, Y. H. (1999). Globalization and the City. Prentice Hall.
Short, John R, and Yeong-Hyun Kim. (2007). Globalization and the City. Translated by Ahmad Pourahmad and Shayan Rostami. Tehran: Iranian Students Booking Agency.
Tehran Urban Research and Planning Center. (2012). An Introduction to the Political Economy of the Urban System in Iran with Emphasis on Tehran Metropolis. Danesh- Shahr. No. 135. ]In Persian [
The Economist Intelligence Unit, (2014), MENA Cities: an introduction to the EIU’s new data tool.
Zainulbhai, H., & Wike, R. (2015). Iran's Global Image Mostly Negative: Israel, Arab States Share Unfavorable View of Middle East Neighbor. Pew Research Center.
CAPTCHA Image