با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
جایگاه شمال آفریقا در گفتمان های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر کشور لیبی

مرضیه هنری چوبر؛ مرتضی قورچی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22067/pg.2023.80946.1197

چکیده
  منطقه شمال آفریقا و کشور لیبی ازجمله مناطق جغرافیایی پیرامونی برای ایران هستند که جمهوری اسلامی ایران در آن سطحی از علایق ژئوپلیتیکی را دارا بوده است. این علایق ژئوپلیتیکی اما به‌واسطه فاصله جغرافیایی زیاد به‌صورت قابل‌توجهی با کنش ژئوپلیتیک ایران در منطقه همراه نبوده است. به‌بیان‌دیگر هرچند موقعیت راهبردی شمال آفریقا به‌مثابه ...  بیشتر

تاثیر گفتمان‏های سیاسی در شکل گیری جوامع طردشده

سروش فرش‌چین؛ مرتضی قورچی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22067/pg.2021.69710.1034

چکیده
  نگاه انتقادی در جغرافیای سیاسی به نقد تئوری‌های گفتمان فضایی قدرت در جهت رهایی‌بخشی می‌پردازد. در دو قرن اخیر، نگاه فلسفی سلطه بر طبیعت، راه استثمار طبیعت و به تبع آن، استثمار انسان‌های دیگر را رقم زده است. گفتمان زیست‌سیاست حکومت‌ها می‌تواند، با به انقیاد کشیدن زیست انسان، شرایطی را به وجود ‌آورد که وضعیتی تحت عنوان «اردوگاه ...  بیشتر