نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی -پژوهشی

 • الگوی روابط سازه های انسانی و قلمرو های فرهنگی در غرب آسیا با تأکید بر قلمرو فرهنگی ایرانی 
  محمد رضا حافظ نیا ; ابراهیم رومینا ; مصطفی قادری حاجت 1-29
  بازدید: 236
  مؤلّفه‌های جغرافیا پایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق 
  محسن خلیلی 31-54
  بازدید: 274
  اولویت‌بندی راهبردهای امنیت پایدار در آمایش مناطق مرزی(مطالعه موردی: استان کردستان) 
  میرنجف موسوی ; محمد ویسیان ; حکیمه خلیفی پور 55-77
  بازدید: 795
  پردازش ساخت مفهومی، نظری و معناشناختی state و عناصر آن 
  محمدباقر قالیباف ; محمدهادی پوینده ; مصیب قره بیگی 79-107
  بازدید: 350
  زمینه های ژئوپلیتیک تحول در سیاست خارجی ترکمنستان 
  جهانگیر حیدری 109-138
  بازدید: 421
  تحلیل میزان رضایت از زندگی و تمایل به بازگشت مهاجرین افغانستانی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی) 
  محمد قنبری ; سید مصطفی حسینی ; سلمان حیاتی 139-172
  بازدید: 619
  تحلیل امنیت و ناپایداری در شهرهای جدید با استفاده از GIS و AHP (-مورد: شهر جدید پردیس) 
  علی اصغر پیله ور ; رضا رضائی خبوشان 173-202
  بازدید: 557