نشریه های علمی انتشارات

دکتر زهرا احمدی پور (استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر جواد اطاعت ( دانشیار جغرافیای سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی )
دکتر هادی اعظمی (دانشیار جغرافیای سیاسی ، دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محسن جان پرور (استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محسن خلیلی (استاد علوم سیاسی ، دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر هادی زرقانی (دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محمد باقر قالیباف (دانشیار جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تهران)
دکتر سید موسی پور موسوی (استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع) )