نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۵): سال اول ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: تحلیل امنیت و ناپایداری در شهرهای جدید با استفاده از GIS و AHP (-مورد: شهر جدید پردیس)


صفحات: 173-202

DOI: 10.22067/pg.v1i2.57035

چکیده
امنیت و توسعه، رابطه متقابل و دوسویه دارند و درواقع امنیت پایدار، حاصل برنامه ریزی و مدیریت شهری است. احساس ناامنی در محیط شهرها فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار داده و امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به‌درستی انجام پذیر نخواهد بود. برقراری امنیت پایدار لازمه توسعه شهرهاست؛ لذا امنیت در فرایند برنامه ریزی شهری و طراحی آن‌ها اهمیت و جایگاه ویژه دارد. هدف این مقاله بررسی و تحلیل وضعیت پایداری و ناپایداری شهر پردیس با رویکرد امنیتی و عوامل تهدیدکننده است. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به کمک تکنیک GISو مدل تحلیلی AHPعوامل تهدیدکننده امنیت شهر جدید پردیس را مورد تحلیل قرار داده و با استفاده از فن GISو مدل AHP به عوامل کمی و کیفی تهدیدکننده ضریب و امتیاز داده و اولویت‌بندی کرده است. اولویت‌ها رقومی شده و بر روی نقشه های مکانی به نمایش درآمده است. نتایج مقاله بیانگر شناسایی و استخراج عوامل تهدیدکننده انسانی و طبیعی امنیت شهر به‌طور عام و شهر جدید پردیس به‌طور خاص است. با روی هم گذاری این نقشه ها، ۴ پهنه خطر پذیر امنیت شهر جدید پردیس مشخص شد. درنتیجه پهنه ۱ در معرض خطرپذیر نسبتاً زیاد، پهنه ۲ خطرپذیری متوسط و پهنه ۳ و ۴ در معرض خطر نسبتاً کم قرار دارند. در پایان نیز پیشنهاد‌هایی برای امنیت شهرها ارائه شده است.

کلمات کلیدی:   امنیت;ناپایداری; GIS; AHP; عوامل تهدید;شهر پردیس

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 64 PDF
دانلود : 11

بازدید: 604

تاریخ دریافت: 1395/04/05 , تاریخ پذیرش: 1395/08/25 , تاریخ انتشار: 1395/12/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات