نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۵): سال اول ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مؤلّفه‌های جغرافیا پایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق


صفحات: 31-54

DOI: 10.22067/pg.v1i2.42509

چکیده
پس از یازده سپتامبر و فراهم‌شدن زمینه تحقّق افکار استراتژیست‌های نومحافظه‌کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت‌های چالش‌سازِ هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راهبردِ امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. تصمیم‌سازانِ نومحافظه‌کار، با تمرکز بر راهبردِ تغییر رژیم‌های چالش‌گر (حذف حکومت‌های ستیزه‌جو و ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، وارد عرصه عملیّاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان و عراق با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سرگذاشتند. روند تدوین قوانین اساسی جدید افغانستان در سالِ ۱۳۸۲/۲۰۰۴ و در عراق به سالِ ۱۳۸۴/۲۰۰۵، رخ داده است. نگارنده تلاش می‌کند نشان دهد که کدام‌یک از مؤلفه‌های جغرافیایی در قوانین اساسی نوپیدای دو کشور، بروز یافته‌اند. نگارنده نوشتارِ پیشِ‌رو، بر پایه یک پژوهش توصیفی و با درنظرداشتِ روشِ مقایسه‌ای، کوشش می‌کند نشان دهد که چگونه مؤلفه‌های جغرافیایی در نگارش قوانین اساسی جدید، ایفای نقش می‌کنند. بنیانِ نگارش مقاله، بهره‌گیری از ایده‌یِ پیوند فضا و سیاست است و نگارنده کوشیده است قانون اساسی را به‌منزله دستاورد پیوند حقوق و سیاست، به جغرافیا پیوند زند.

کلمات کلیدی:   جغرافیا; قانون‌اساسی;قانون‌اساسی افغانستان;قانون‌اساسی عراق

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 17 PDF
دانلود : 11

بازدید: 318

تاریخ دریافت: 1393/09/28 , تاریخ پذیرش: 1394/06/10 , تاریخ انتشار: 1394/08/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات