نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله پژوهش های جغرافیای سیاسیتماس اصلی

مدیر مسوؤل فصلنامه جغرافیای سیاسی: هادی اعظمی
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله جغرافیای سیاسی

تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
فاکس: ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
ایمیل: pg@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

هادی اعظمی
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳
ایمیل: pg@um.ac.ir