نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهشهای جغرافیای سیاسی
فصلنامه علمی -پژوهشی
۲۴۷۶-۳۱۳۶
۲۴۷۶-۳۱۴۴
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر هادی اعظمی
دکتر محمد باقر قالیباف
دکتر محسن جان پرور
مرضیه دهقان
الهه تجویدی
آقای جواد میزبان
۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی
pg.um.ac.ir

حوزه و تخصص نشریه

جغرافیای سیاسی

نشریه علمی - پژوهشی جغرافیای سیاسی

نشریه علمی - پژوهشی جغرافیای سیاسی صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسي مشهد مدیر مسئول: دكتر هادی اعظمی سردبیر: دكترمحمدباقر قالیباف کارشناس اجرائی: مرضيه دهقان تلفن: 05138806723 فکس: 05138794144 آدرس: : مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكدة ادبيّات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، كد پستي 9177948883 دفتر مجله جغرافیای سیاسی

فصلنامه جغرافیای سیاسی دارای درجه علمی - پژوهشی گردید .

فصلنامه جغرافیای سیاسی موفق به اخذ درجه علمی -پژوهشی از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری گردید. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.